9.9. Dödsfall utanför sjukhus

Styrande dokument
Dödsfall - Dödsfall - Oväntat dödsfall i hemmet eller på allmän plats, omhändertagande och anhörigstöd - Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg id: 09-32768
Fastställande av dödsfall dokument id: 09-11668

Allmänt
Transport av avliden sker i regel med bårbil till bårhuset efter utfärdande av dödsbevis av primärvårdsläkare. Ambulanssjukvården kan i undantagsfall vara behjälplig med transporten vid nedanstående tillfällen.

Ambulanspersonal tar med sig den avlidne till bårhuset

Ambulanspersonal ska ta med sig den avlidne till akutmottagning i följande fall även om livsuppehållande åtgärder avslutats

Alla transporter ska ske i samförstånd med ambulanspersonal, primärvårdsläkare och/eller polis. Vid avlämning på bårhus ska möte bestämmas med primärvårdsläkare.

Alla inblandade bör alltid tänka på vad som är bäst i aktuell situation med hänsyn till anhöriga. Vid hänvisning av anhöriga ska mottagande enhet meddelas av primärvårdsläkaren.

Vid oväntat och/eller oförklarligt dödsfall, t ex misstanke om brott, olycka, missbruk, även i kombination med sjukdom, skall polis alltid tillkallas och vara på plats innan den döde flyttas eller ambulanspersonal lämnar platsen. Om polis bedömer ärendet som polisiärt skall ev nålar, tuber etc sitta kvar!

Omhändertagande av död person

1. Patienten är uppenbart död och uppvisar ”säkra” dödstecken som t ex

Inga medicinska åtgärder vidtas av ambulanspersonalen. Notera ”säkra dödstecken” i journalen och kontakta primärvårdsläkare vg se flödeskarta.

2. Patienten visar inga livstecken

Om samtliga ovanstående kriterier är uppfyllda kan sjuksköterska i ambulans efter egen bedömning avbryta resultatlös A-HLR

OBS! Ansvaret att föra ambulans- och hjärtstoppsjournal åligger den enhet som tar med patienten till sjukhus.

Om patient lämnas kvar på plats ansvarar leg sjuksköterska i första ambulans för att skriva ambulans- och hjärtstoppsjournal!

Underlag till beslut för avbrytande av HLR ska dokumenteras noggrant och tidpunkt ska anges.