9.8. Byte av uppdrag/ambulansbesättning

(samt bemanning vid skiftbyte)

Styrande dokument

Operativa rutinen SOS Alarm dokument id: 09-47165

Allmänt

SOS Alarm AB har på uppdrag av ambulanssjukvården ansvar för att ta emot och fördela inkomna ambulansuppdrag till samtliga ambulansenheter inom Gävleborg.

En viktig princip vid denna fördelning är den gränslösa ambulansdirigeringen, vilket innebär att närmaste ambulans skall larmas vid prio 1 och lämpligaste ambulans vid prio 2-uppdrag.

Beskrivning

Om det vid skiftbyte visar sig att ordinarie ambulans är ute på uppdrag ska kontakt tas med SOS- Alarm och pågående besättning ska bemanna en reservambulans om sådan finns att tillgå.

Byte av besättning kan ske vid påbörjade uppdrag, där patient blivit bedömd av sjuksköterska i ambulansen och där det anses lämpligt och inte medför fördröjningar i patientens behandling. Bedömning av lämplighet för byte görs av avgående sjuksköterska med högst medicinsk kompetens.

Byte kan ske under pågående patienttransport (primär/sekundär uppdrag), prio 2-3, på lämplig avtalad plats.

Patienten ska, om möjligt, informeras om bytet av besättning.

Vid byte:


Beskrivning av överlämnande av påbörjad journal

Överlämnande ambulans:
Vid överlämning av journal välj ”Stäng och överlämna”, signera journalen på uppmaningÖvertagande ambulans:
Välj ”Öppna patient”

Bocka i rutan ”Överlämnade” och klicka därefter på ”Sök”
Säkerställ att rätt patient väljs i listan!

Välj ”Editera” och fortsätt journalföringen på sedvanligt vis, signera vid slutfört uppdrag