9.6. Medicinskt ansvar

Styrande dokument

Ansvarsfördelning i ambulansen, Ambulanssjukvården Region Gävleborg dokument id: 04-44173

Ansvar och roller

Ansvaret för vården av patienten under ambulanstransport har den med högst formell kompetens. Avgörandet om vem som ska vårda/övervaka patient åligger den legitimerade sjuksköterska som har den högsta formella kompetensen i teamet. Medicinska bedömningar, prioriteringar och ställningstagande till vårdbehov är sjuksköterskans ansvar. Om fler än en sjuksköterska bemannar en ambulans tar sjuksköterska med mest lämpad kompetens för den aktuella situationen det medicinska ansvaret. Om fler än en patient transporteras samtidigt har sjuksköterskan ansvaret för samtliga patienter under transporten. Samtliga teammedlemmar ansvarar gemensamt för att patienten omhändertas på bästa sätt.

För att undvika att göra bedömningar som inte grundar sig på insamlad fakta/anamnes så bör ambulansbesättningen vara medveten om att hjärnan arbetar med hjälp av två system för tankeverksamhet och beslutsfattande. Medvetenhet om dessa system kan minska risk för skillnader i praxis mellan enskilda medarbetare som beror på kognitiva misstag (information som förbises, felbeslut eller bias).

System 1: är det snabba och intuitiva/känslomässiga systemet som alltid är påkopplat. Beslut som fattas genom system 1 tas automatiskt och är ofta styrt av tidigare erfarenheter, känslor, vanor.

System 2: är långsamt och eftertänksamt. Vid beslut används den kognitiva förmågan och hänsyn tas till värderingar, kunskap, fakta.

Sjuksköterska skall vårda patient under transport vid