9.5. Bedömning enligt NEWS2

National Early Warning Score (NEWS2) är en skala som används för att identifiera alla patienter med risk för begynnande eller manifest kritisk sjukdom i ett tidigt skede.

Det är 6 st. fysiologiska parametrar samt tillförd oxygen som bedöms och poängsumman utgör risknivån för patienten. Summera de enskilda parametrarnas poäng för att erhålla den totala NEWS2 poängen.

0-4p grön och låg risk

5-6p orange och medium risk

Över 7p röd och högrisk (eller 3 poäng på en enskild parameter)

Om en patient har tre poäng på enskild parameter så tillhör den högriskgruppen oavsett övriga parametrar och totalpoäng.

Parametrarna som ingår är: Andningsfrekvens, syremättnad (1 alt. 2), tillförd oxygen, temp, systoliskt bltr, puls, medvetandegrad (ACVPU).

NEWS 2 skattningen används på patienter över 16 år

Allmän oro för patientens hälsotillstånd trots låga NEWS-poäng ska alltid beaktas.

Ett NEWS2-värde på 5 eller högre, i kombination med misstänkt eller bekräftad infektion, ska leda till misstanke om sepsis för snabb diagnos och initiering av snabba åtgärder.

Mer information om NEWS2 finns att läsa i Vårdhandboken