9.2. Identitetskontroll och fastsättning av ID-band

Styrande dokument
ID-kontroll och ID-märkning – Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg dokument id: 09-42912.

Ansvarsförhållanden
Leg sjuksköterska utför uppgiften genom den formella kompetensen och ambulanssjuk-vårdaren genom den reella kompetensen och delegering.

Kontroll
ID-kontroll ska i första hand ske med godkänd legitimation. Om sådan saknas kan identifikation ske via personkännedom, utländskt pass, EU-körkort, LMA-kort eller anhörigs legitimation. (Ange alltid ID-nummer på aktuell identifikation samt relation till patienten) Dokumentation om hur identifieringen gjorts sker i patientjournalen.

Kan identiteten ej med säkerhet styrkas skall namn och personnummer ersättas med ett löpnummer vid ankomst till akutmottagningen dit patienten förs. Detta löpnummer förs in i ambulansjournalen.

Medvetslös patients identitet fastställs genom medförda identitetshandlingar eller medföljande anhöriga. eller nära bekant/vårdgivare till den drabbade. Kontrollera uppgifterna mot legitimation och/eller patientjournal.

Patienter som ej själva kan lämna uppgifter om namn och/eller födelsedata på grund av ålder, medicinering eller sjukdom kan identifieras av anhörig. Identiteten kan också fastställas genom annan person eller personal på vårdinrättning som känner patienten väl till namn, födelsedata, medicinering och sjukhistoria.

Patienten lämnar medvetet felaktiga uppgifter. Vid minsta misstanke om felaktiga uppgifter skall patienten uppmanas att legitimera sig. Om detta inte är möjligt skall osäkerhet angående identiteten noteras i ambulansjournalen.

OBS! Kan inte dessa krav uppfyllas får patienten ej ID-märkas prehospitalt

ID-dokumentation i ambulansjournal

Patienter med skyddad identitet handläggs enligt följande

Endast personnummer får journalföras. I fältet för namn anges: skyddad identitet. Inga adressuppgifter, varken bostadsadress eller hämtadress, får dokumenteras. Vid överrapportering till mottagande enhet skall det framgå att patienten har skyddad identitet.