9.19. Misstanke om barn som far illa

Styrande dokument

Anmälan om barn som misstänks fara illa - Region Gävleborg dokument id: 09-36000

Anmälningsskyldiga verksamheter ska genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom eller misstanke om att ett barn far illa (14 kap 1 § socialtjänstlagen 2001:453 ).

Anmälaren kan utgå från sina egna iakttagelser och sin egen bedömning.

Det behövs inga bevis för misstanken och anmälaren ska utgå från sina egna iakttagelser och sin egen bedömning.

Ambulanssjukvården Region Gävleborg har beslutat att det är närmaste vårdenhetschef som skriver under anmälan och står som representant för verksamheten.

Vid ett akut skede/händelse då anmälan måste göras direkt till socialtjänsten uppger anmälaren ambulanssjukvården region Gävleborg som anmälare, inget namn behöver vara specificerat.

Vid komplettering med skriftlig anmälan skriver vårdenhetschefen under som vanligt.

Blankett som används vid anmälan finns att hämta på plexus.

För att komma i kontakt med socialtjänsten under icke kontorstid kontaktas socialjouren via SOS Alarm.

Anmälan ska göras till barnets hemkommun.