9.12. Patientstyrningar

Stabilisering och omhändertagande av kritiska trauma- och ickemedicinska patienter

Styrande dokument
Stabilisering och omhändertagande av kritiska trauma- och ickemedicinska patienter inför ambulanstransport, Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg, dokument-id: 09-407398.

I allmänhet skall alla icke medicinska patienter med livshotande tillstånd som t.ex. traumafall larmas och transporteras till akutsjukhusen (Gävle eller Hudiksvall) som har organisation för detta.

Endast i undantags fall, där det bedöms att patienten inte klarar av transport till närmaste akutsjukhus (Gävle eller Hudiksvall), t.ex. ofri luftväg eller accessproblem vid omfattande blödning, kan patient tas in på akutmottagningen i Bollnäs för att underlätta för livräddande behandling. Omhändertagandet skall ske skyndsamt och får ej försena transport till slutlig vård.

I händelse att detta blir aktuellt:


Patientstyrning till PV

Styrande dokument
Patientstyrning från Ambulanssjukvården mot Primärvården, Länsgemensam, hälso- och sjukvård dokument-id: 09-102665.

Patientstyrningen är framtagen i samverkan med alla verksamheter i primärvården och ambulanssjukvården i region Gävleborg.

Rutinen gäller dagtid till länets Hälsocentraler 8-17, jourtid till Jourmottagningarna samt dygnet runt till Ljusdal och Bollnäs. Ambulansen kommer att undvika transporter till Hälsocentralerna om ankomst till HC inte kan ske senast 30 minuter innan stängningstid.

Patienterna som inkluderas i rutinen transporteras i största möjliga mån till den hälsocentralen patienten är listad på. I de fall patienten hör till en hälsocentral som inte finns på orten eller då avståndet är så långt att det ev påverkar beredskapen i området, kontakta SOS för besked om transport kan ske. Om beredskapen ej tillåter transport till listad HC transporteras patienten till närmaste hälsocentral som drivs av Regionen.

Triageringsystemet SATS och nedanstående lista ligger till grund för styrningarna:

Sökorsak/PBT

FLJ Bollnäs (jourtid)

FLJ Ljusdal

HC

Bollnäs med.akut

Ev åtgärdsprocesser och exklusionskriterier

A

Allergi (A01)

3p

3p

Ej vid stick/bett i svalg eller munhåla eller vid tidigare anamnes på allvarlig allergisk reaktion av bett eller sting

Andningsbesvär (A02)

2p

2p

Främmande kropp (A04)

3p

3p

Styrs ej

Ej vid nedsvalt knappcellsbatteri eller magneter eller svårigheter att svälja saliv

Inhalation av skadliga ämnen (A05)

3p

3p

Ej vid inhalationsskador av kemiskt innehåll och/eller het brandrök. Inga nytillkomna neurologiska symtom (ink. förvirring)

C

Central bröstsmärta (C 02)

2p

2p

Ej veg.symtom, avsvimmad, eller utstrålning. Ta EKG

Hjärtarytmi (C03)

3p

3p

Ta EKG + patientens tillstånd ska vara tidigare diagnostiserat vid styrning

Infektion/sepsis misstanke (C05+Ö06)

3p

3p

Ej vid nackstelhet/meningism

M

Generella kramper (M01)

4p

4p

Kan inkluderas vid tidigare diagnostiserad EP. Ej vid aktuella upprepade krampanfall

Hypo/hyperglykemi (M02+03)

3p

3p

Ej vid acetondoft eller kussmaulandning.

Intoxikation (M04)

3p

3p

Ej vid misstanke om allvarlig intoxikation, intag av substans i suicidsyfte och eller buksmärta

Neurologiskt bortfall (M06)

Styrs ej

Styrs ej

Ej vid huvudvärk, intermittenta bortfall, kräkningar/illamående/yrsel eller skalltrauma i anamnesen

Huvudvärk (M07)

3p

3p

Ej vid plötslig debut, vid anamnes på medvetandeförlust och/eller upprepade kräkningar

Syncope (M08)

3p

3p

Ej vid upprepade svimningar/syncope eller veg. symtom

B

Buksmärta/stensmärta (B01+06)

2p

2p

Styrs ej

Isolerad smärta. Ej vid smärta och medvetandeförlust i anamnesen samt vid smärta hos allmänpåverkad patient eller patient med känt bukaortaaneurysm

Graviditetskomplikation (B03)

2 p

2p

Styrs ej

Ej vid buksmärta

Illamående/kräkning (B04)

3p

3p

Ej i kombination av smärttillstånd

Mag/tarm blödning (B05)

2p

2p

Styrs ej

T

Trauma allmänt (T01)

3p

2p

Styrs ej

Ej vid inkludering traumalarmskriterier

Brännskada/frätskada (T03)

3p

2p

Styrs ej

Ej vid kem/frätskador av potentiellt livshotande ämne på hud eller per os. Ej högspänning >230 V.

Skada/Trauma

thorax, rygg, buk, bäcken

(T04+05+13+14)

3p

2p

Styrs ej

Ej vid tilltagande buksmärta, vegetativa symtom eller halsvenstas. Ej vid inkludering traumalarmskriterier

Skada/Trauma

hand, arm, axel, nyckelben, höft, lår, knä, underben, fot (T08+09)

3p

2p

Styrs ej

Ej vid nedsatt distalstatus, tecken på kompartment, tecken på infektion

Eller vid luxationer

Skada/Trauma

huvud, nacke, hals (T12)

3p

2p

Styrs ej

Ej vid medvetslöshet/amnesi, sväljsvårigheter, blödning från hörselgång eller vid inkludering traumalarmskriterier

Ö

Näsblödning (Ö02)

3p

3p

Styrs ej

Ej vid koagulationshämmande läkemedel där inte blödning avtar

Ryggsmärta (Ö04)

3p

3p

Styrs ej

Ta EKG + ej vid vegetativa symtom. Inga neurologisk bortfall

Yrsel (Ö05)

Kontakt med läkarstöd ska tas före inkludering i styrningen

2p

2p

Ej plötslig huvudvärk eller vid anamnes på medvetandeförlust

Elolycka (Ö10)

3p

3p

Underlivsbesvär (Ö14)

3p

3p

Styrs ej

Ej gravida eller patienter med svår smärta

Urinvägsbesvär (Ö16)

4p

4p

Styrs ej

Extremitetsbesvär (Ö17)

3p

3p

Ej vid plötslig debut och/eller påverkad distalstatus

Ögonbesvär (Ö18)

3p

3p

Styrs ej

Ej vid infekterat öga med feber och smärta eller penetrerande skada. Vid ev. funderingar kontakta ögonjour

Bollnäs tar som vanligt emot alla medicinpatienter oavsett färg och sökorsak.


Patientkategori- barn

I samverkan har BUS tillsammans med inblandade verksamheter tagit fram direktiv för vilka patienter som tas emot på akutmottagningarna i Gävle och Hudiksvall utan remiss. Övriga barn hänvisas till Hälsocentral/FLJ under dess öppettider.

Alla former av insjuknande hos barn med:

Barn som följs på BUS för kroniska sjukdomar där det akuta insjuknandet hänför sig till grundsjukdomen, exempelvis:

Övriga tillstånd:

Ambulanssjukvårdens BUS- Läkarstöd kan användas vid oklarheter.

Patientstyrning ögon/ÖNH- patienter

Styrande dokument

Ögonpatienter – omhändertagande på akutmottagningarna dokument id: 09-43295.
ÖNH-patienter ansvarsförhållanden 5-dygnsvård dokument id: 09-43756.


Ögon/ÖNH-patienter

I de fall där ambulansen transporterar patienter med ögon/ÖNH problem som primäruppdrag (ej sekundäruppdrag med remiss) skall ambulanspersonalen, då bedömning görs att tillståndet ej faller inom ramen för Patientstyrning från Ambulanssjukvården mot Primärvården, kontakta ögon/ÖNH jouren innan avtransport. Vid sekundäruppdrag är det avsändande läkare som ansvarar för att kontakt med ögon/ÖNH jouren upprättats innan transport beställs.


Direktinläggning på vårdavdelning vid överflyttning från annan sjukvårdsinrättning

Styrande dokument

Direktinläggning på vårdavdelning vid överflyttning från annan sjukvårdsinrättning Region Gävleborg dokument id: 09-215259.

Patienter som transporteras mellan vårdinrättningar och efter bedömning kan transporteras direkt till mottagande vårdenhet enligt följande rutin.


Beskrivning