9.11. Hygien

Styrande dokument

Hygien- och klädrutiner VO Ambulans dokument id: 09-46318
Hygien- och klädregler för personal – Hälso- och sjukvård Region Gävleborg dokument id: 09-85962

Allmänt

Vårdpersonal kan via händer, kläder, överföra smittämnen till/från och mellan patienter. Den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbete är basala hygienrutiner.

För specifika smittskydd vid infektionssjukdomar, se kap. 11.9.

För specifikt omhändertagande av patient med misstanke om kropps- eller vägglöss:

Rutinerna i helhet finns att läsa på Plexus:

Misstanke om/eller förekomst av löss - Regiongemensam rutin - hälso- och sjukvård

Kroppslöss - Checklista - VO Ambulans-Akut

Alla medarbetare inom VO Ambulans skall ha kännedom och kunskap om den kläd- och hygienpolicy som vi arbetar efter i region Gävleborg. Rutinen finns att hämta på Plexus.