9.10. Iakttagelser/symtom vid intoxikationer

Andning

Minskad

Opioider, alkohol, kolmonoxid

Ökad

ASA, amfetamin, metanol, cyanid

Lungödem

Kolmonoxid, bensinprodukter

Cirkulation

Tachycardi

Alkohol, amfetamin, ASA, kokain

Bradycardi

Digitalis, svamp, opioider, cyanid

Hypertension

Amfetamin, nikotin

Hypotension

Lugnande läkemedel, glykol

CNS

Kramper

Amfetamin, kokain, kolmonoxid, bensinprodukter

Coma

GHB/GBL, kolmonoxid, cyanid, alkohol, lugnande läkemedel

Hallucinationer

LSD, svamp, organiska lösningsmedel

Huvudvärk

Amfetamin, kolmonoxid

Tremor

Amfetamin, kolmonoxid

Pupiller

Små

Opioider

Stora

Amfetamin, LSD, PCP, hasch, kokain, crack, ecstasy, kolmonoxid, nervgas

Hud

Klåda

Växtsafter, borsyra

Torr, hettande

Växtsafter, muskotnöt

Svettningar

Amfetamin, ASA, svamp

Lukt

Bittermandel

Cyanid

Vitlök

Arsenik

Aceton

Metanol, isopropanol, ASA

Mun

Salivutsöndring

ASA, arsenik, kvicksilver, nervgas

Torr mun

Amfetamin, opioider

Mag-tarm

Alla kända besvär kan ospecifikt förekomma vid förgiftningar

TOXIDROMER

Undersökningsfynd

Symtom

Anticholinergika

Rodnad varm hud
Vidgade pupiller
Takykardi
Dimsyn
Hypertermi
Torr hud/slemhinnor

Förvirring
Psykos
Delirium
Kramper
Hallucinationer
Medvetslöshet

Sedativa –
sömnmedel

Nedsatt vakenhet
Delirium
Medvetslöshet
Hallucinos
Förvirring

Långsam andning
Sluddrigt tal
Synrubbningar
”Berusad” gång

Opiat/opiod

Medvetandepåverkan
Upprymdhet
Nedsatt smärtkänsla
Sluddrigt tal
Sömnig
Förvirring
Minskat omdöme

Knappnålshuvudpupiller
Lågt blodtryck
Mycket långsam andning
Låg temp
Bradykardi
Illamående/kräkning

Sympaticus-
stimulerande

Irritabel
Skakningar
Agiterad
Vidgade pupiller
Hallucinos
Sömnsvårigheter

Ökad andningsfrekvens
Arytmier
Takykardi
Tempstegring
Högt blodtryck

Salicylika

Illamående
Tinnitus
Kräkning
Snabb andning
Blodkräkning
Svettning

Agitation
Kramper
Delirium
Koma
Hallucination
Högt eller lågt b-glukos
Slö

Cholinergika
(nervgas/insektsgift)

Små pupiller
Kramper
Slemmiga
Medvetandesänkning
Rinnande näsa
Ronki
Urin/faecesavgång
Apné (ofta lättventilerad)

Dubbelseende
Tungandad
Muskelkramper
Nedsatt kraft
Kolik
Illamående
Slemmig


Missbruksbilder, missbrukssymtom

Drog

Akut intox

Beh intox

Abstinens

Beh abstinens

CNS dämpande

Bensodiazepin, sömnmedel, etyl

Berusning utan doft. Sluddrande tal. Nystagmus. Pupiller normala. Lågt BT. Andn.depression. Coma. Hypotermi. Paradoxal aggressivitet. Rohypnolmissbruk. Saknar empati

Övervakning. Stabilt sidoläge.
Andningsåtgärder.
Kontrollera att pat inte har fokalneurologi!

Delirium tremens
Kramper
Psykos

Diazepam iv

CNS dämpande

GHB, GBL

Fluktuerande vakenhet-oro.
Bradycardi-arytmi. Muskelryckningar. Cheyne-Stokesandning . Lungödem. Kramper. Hypotermi

Höga doser diazpam (Stesolid) och propofol (Diprivan) kan krävas vid motorisk oro/aggressivitet
EKG-övervakning

Opioider

Morfin, Heroin, Dextropropoxifen

Knappnålspupiller. Hypoventilation, långsam andning. Kallsvettig . Lågt BT. Coma . Lungödem (Heroin) Kramper. Missbruk ger ofta överdos. Klåda/rivmärken

Naloxon i.n/i.m/i.v. Patient som fått antidot bör sjukhusövervakas 24 tim.
Sänd Mobimed – breddökat EKG kan kräva behandling

”Influensainsjuknande” Muskelryckningar
Diarre. Intorkning
Oro, stora pupiller

Diazepam

CNS stimulerande

Amfetamin,
Metamfetamin,
Speed

Pupiller dilaterade . Högt BT. Takycardi. Studsande gång . Käkrörelser. Repetetivt beteende. Hypertermi. Kramper.
CNS-komplikationer! Intorkning med chock.

Adrenerg kris – kraftig blodtryckstegring behandlas ev med glyceryltrinitrat (Glytrin) s.l och diazepam (Stesolid) i.v
Ej beta-blockare . Sänd mobimed!
Om temp > 40 grader kylpåsar

Trötthet, apati, depression, hunger

Diazepam
Haloperidol

CNS stimulerande

Kokain

”Höga”. Vidgade pupiller. Högt BT. Svettning.
Kärlkramp/hjärtinfarkt.
Huvudvärk. CNS-komplikationer. Hypertermi Dödliga överdoser vanliga

Adrenerg kris – kraftig blodtryckstegring kan behandlas med ev glyceryltrinitrat (Glytrin) s.l och diazepam (Stesolid) i.v
Ej beta-blockare . Sänd Mobimed!
Om temp > 40 grader kylpåsar

Grav ångest under timmar till dygn

CNS stimulerande

Ecstacy

Pupiller vidgade. Tuggningar. Hallucinationer. Extas. Aggressiva. Suicidala. Panikattacker. Hetsätande. Vattenintox med kramper. Värmeslag/hypertermi

Lågt BT ge ej värmd Ringer. Adrenerg kris – kraftig blodtryckstegring ev behandlas ev med glyceryltrinitrat (Glytrin) s.l och diazepam (Stesolid) i.v
Ej beta-blockare . Sänd mobimed!
Om temp > 40 grader kylpåsar

Cannabis, Marijuana, Hasch

”Flummiga, flamsig” Rödögda, vidgade pupiller första timmen. Takycardi. Trötta. Hostig.
Schizofren haschpsykos

Diazepam (Stesolid)

Långvariga sömnproblem

Ej behandlings-krävande

Hallucinogener

LSD

Hallucinos (syn) Ändrad kroppsuppfattning. Dilaterad pupill. Högt blodtryck. Psykos 4-12 tim Serotoninergt syndrom, rigiditet, hypertermi

Diazepam (Stesolid)

Om temp > 40 grader kylpåsar

Mycket svårbehandlad depression

Sniffning Flyktiga lösningsmedel/ aerosoler(drivgaser, butan, kolsyra)

Lösningsmedel typisk lukt+berusningsbild+nystagmus.
Aerosoler ger hypoxi (övergående ca 5 min)

Lösningsmedel arytmiövervakning!