8.9. Akut krisreaktion

Vuxen

Initial bedömning

Akut krisreaktion är en övergående reaktion på en händelse eller upplevelse som innebär extrem fysisk och/eller psykisk belastning hos en patient som inte uppvisar tecken på annan psykisk åkomma. Tillståndet uppstår ofta i anslutning till trauma och karakteriseras av en förändrad verklighetsuppfattning, det avtar i regel av efter ett par dagar. Akut stressyndrom har liknande symtombild som posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) men skiljer sig bl. a genom sin korta varaktighet.
Primärvården diagnostiserar, handlägger, inleder behandling av stress- och krisreaktioner. De remitterar vb till specialistpsykiatrin. Bakomliggande orsak, allvarlighetsgrad och lämplig vårdnivå varierar. Det är viktigt att utesluta andra psykiska och fysiska sjukdomar.

Vanliga symtom:

Riktad anamnes

S

Hur manifesterar sig patientens besvär?

O

När debuterade besvären? utlösande händelse?

P

Har besvären sett likadana ut sedan debut? Eskalerat? Läkemedel?

Q

Kan besvären avledas (t.ex. samtal, fysisk aktivitet)?

R

S

Panikångestattacker? Strategier? Självskadebeteende?

T

A

M

Förändrad medicinering? Aktuell medicinering? Behovsmedicinering?

P

Riskbruk? Sjukdom?

L

E

Utlösande händelse?

Primär bedömning

Sekundär bedömning

Undersökning

Vitalparametrar

/status

Basal

Riktad

  • Suicidriskbedömning, kap. 8.1. ska ses som ett hjälpmedel och används för att komma fram till hur patientens vidare vård ska se ut.
  • CIWA-skattning, kap. 8.1. om misstanke om riskbruk/abstinens.

Behandling

Amb.sjkv.

Ssk

Övervakning

Tänk på