8.8. Byte av uppdrag/ambulansbesättning

(samt bemanning vid skiftbyte)

Styrande dokument

Operativa rutinen SOS Alarm dokument id: 09-47165

Allmänt

SOS Alarm AB har på uppdrag av ambulanssjukvården ansvar för att ta emot och fördela inkomna ambulansuppdrag till samtliga ambulansenheter inom Gävleborg.

En viktig princip vid denna fördelning är den gränslösa ambulansdirigeringen, vilket innebär att närmaste ambulans skall larmas vid prio1 och lämpligaste ambulans prio 2-uppdrag.

Beskrivning

Om det vid skiftbyte visar sig att ordinarie ambulans är ute på uppdrag ska kontakt tas med SOS- Alarm och pågående besättning ska bemanna en reservambulans om sådan finns att tillgå.

Byte av besättning kan ske vid påbörjade uppdrag, där patient blivit bedömd av sjuksköterska i ambulansen och där det anses lämpligt och inte medför fördröjningar i patientens behandling. Bedömning av lämplighet för byte görs av avgående sjuksköterska med högst medicinsk kompetens.

Byte kan ske under pågående patienttransport, prio 2-3, på lämplig avtalad plats.

Patienten ska, om möjligt, informeras om bytet av besättning.

Vid byte:


Beskrivning av överlämnande av påbörjad journal

Vid överlämning av journal väljer du stäng och överlämna

Du får då upp en ruta där du signerar din del i journalen

När du ska hämta upp den journal som överlämnats går du in på öppna patient

Hämta upp den journal som du ska överta, inom 4 timmar från överlämnandet

För att ta över och få journalen till ”din” går du in på editera, därefter hanterar du journalen som vanligt och avslutar med att signera