8.8. Ätstörning

Vuxen

Initial bedömning

I ätstörningsbegreppet ingår olika sjukdomsdiagnoser; Anorexia nervosa, Bulimi, Ätstörning UNS, ortorexi. Andra psykiatriska samsjuklighetsdiagnoser är vanliga hos patienter med ätstörning. Kombinationen av låg vikt och upprepade kräkningar kan ge allvarliga biverkningar på hjärta och cirkulationen. En långsam eller måttlig viktnedgång (1-3 månader) ger dock sällan påverkan på laboratorievärden.

Vanliga symtom:

Riktad anamnes

S

Hur ser patientens näringsintag ut? Avvikande VP?

O

När började besvären?

P

Har besvären sett likadana ut sedan debut? Eskalerat?

Q

Svält? Kräkningar? Hetsätning?

R

S

Panikångestattacker? Strategier?

T

A

M

Förändrad medicinering? Aktuell medicinering?

P

Riskbruk? Annan sjukdom?

L

När åt patienten senast? Vad? Hur mycket?

E

Utlösande händelse?

Primär bedömning

Sekundär bedömning

Undersökning

Vitalparametrar

/status

Basal

Riktad

  • EKG
  • B-glukos
  • Suicidriskbedömning, kap. 8.1 ska ses som ett hjälpmedel och används för att komma fram till hur patientens vidare vård ska se ut.
  • CIWA-skattning, kap. 8.1 om misstanke om riskbruk/abstinens.
  • BMI<13, indikation för LPT

Behandling

Amb.sjkv.

Ssk

Övervakning

Tänk på