8.6. Medicinskt ansvar

Styrande dokument

Ansvarsfördelning i ambulansen, Ambulanssjukvården Region Gävleborg dokument id: 04-44173

Ansvar och roller

Ansvaret för vården av patienten under ambulanstransport har den med högst formell kompetens. Avgörandet om vem som ska vårda/övervaka patient åligger den legitimerade sjuksköterska som har den högsta formella kompetensen i teamet. Samtliga teammedlemmar ansvarar gemensamt för att patienten omhändertas på bästa sätt. Medicinska bedömningar, prioriteringar och ställningstagande till vårdbehov är sjuksköterskans ansvar. Om fler än en sjuksköterska bemannar en ambulans tar sjuksköterska med mest lämpad kompetens för den aktuella situationen det medicinska ansvaret. Om fler än en patient transporteras samtidigt har sjuksköterskan ansvaret för samtliga patienter under transporten.

Sjuksköterska skall vårda patient under transport vid