8.5. Bedömning enligt NEWS

National Early Warning Score (NEWS) är en skala som används för att identifiera alla patienter med risk för begynnande eller manifest kritisk sjukdom i ett tidigt skede.

Det är 6 st fysiologiska parametrar samt tillförd oxygen som bedöms och poängsumman utgör risknivån för patienten. Summera de enskilda parametrarnas poäng för att erhålla den totala NEWS- poängen.

1-4p grön och låg risk

5-6p orange och medium risk

Över 7p röd och högrisk (eller 3 poäng på en enskild parameter)

Om en patient har tre poäng på enskild parameter så tillhör den högriskgruppen oavsett övriga parameterar och totalpoäng.

Parametrarna som ingår är: Andningsfrekvens, syremättnad, tillförd oxygen, temp, systoliskt bltr, puls, medvetandegrad (AVPU).

NEWS skattningen används på vuxna ej barn.

Allmän oro för patientens hälsotillstånd trots låga NEWS-poäng ska alltid beaktas.