8.4. Depressiva symtom

Vuxen

Initial bedömning

Det är naturligt med nedstämdhet i perioder, om besvären är kraftiga/ihållande kan depression vara orsak och behandling behövas. Det är vanligt att depressionen utvecklas gradvis; tilltagande nedstämdhet, oförmåga att känna glädje, sömnstörning, aptitförändring, koncentrationssvårigheter, initiativlöshet och problem med daglig livsföring.

Vanligt förekommande symtom vid depression:

Riktad anamnes

S

Hur uttrycker sig patientens besvär? Förmåga till ADL (aktivitet i dagliga livet)?

O

När debuterade symtomen?

P

Möjlighet att t.ex. avleda oro/isolering?

Q

R

S

Hur uttalade är symtomen?

T

A

M

Aktuell medicinering pga. tidigare depression?

P

Kontakt inom psykiatrin?

L

E

Utlösande händelse?

Primär bedömning

Sekundär bedömning

Tänk på:

Undersökning

Vitalparametrar

/status

Basal

Riktad

  • AKUT-test
  • Suicidriskbedömning, kap. 8.1 ska ses som ett hjälpmedel och används för att komma fram till hur patientens vidare vård ska se ut.
  • CIWA-skattning, kap. 8.1 om misstanke om riskbruk/abstinens.

Behandling

Amb.sjkv.

Övervakning

Tänk på