8.3. Psykotiska symtom

Vuxen

Initial bedömning

Psykostillstånd innebär vanföreställning med hallucinationer, beteendeavvikelser och/eller konfusionstillstånd. Personer med psykos kan ha svårt att sköta det dagliga livet och uppleva sig hotade. Vanliga psykossjukdomar är schizofreni, schizoaffektivt syndrom och substansutlöst psykos. Vid avsaknad av tidigare psykiatrisk ohälsa uteslut organisk orsak som t.ex. urinvägsinfektion, cerebral påverkan, demens eller annan somatisk åkomma.

Riktad anamnes

S

Vilket är patientens tillstånd? Möjlighet till undersökning?

O

När debuterade symtomen?

P

Möjlighet att t.ex. lindra oro/paranoia?

Q

R

S

Hur uttalade är symtomen?

T

A

M

Aktuell medicinering pga. tidigare psykossjukdom?

P

Kontakt inom psykiatrin?

L

E

Utlösande händelse? Förlossning?

Primär bedömning

Sekundär bedömning

Tänk på:

Undersökning

Vitalparametrar

/status

Basal

Riktad

  • B-glukos, temp
  • EKG på vid indikation
  • AKUT-test
  • Suicidriskbedömning, kap. 8.1. ska ses som ett hjälpmedel och används för att komma fram till hur patientens vidare vård ska se ut.
  • CIWA-skattning, kap. 8.1. om misstanke om riskbruk/abstinens.
  • Vid misstanke om drogutlöst psykos kontakta medicinjour för råd handläggning (somatisk patient)

Behandling/omhändertagande

Bemötande vid psykossjukdomar:

Amb.sjkv.

Övervakning

Tänk på