8.2. Suicid/Suicidrisk

Vuxen

Initial bedömning

Det är viktigt att ställa frågor om patientens mående för att kunna ge ett bra omhändertagande. Suicidriskbedömningen är ett hjälpmedel för att prata med patienten och komma fram till hur vidare vård ska se ut. Nedan uppges risk-/utlösande faktorer för suicid:

Riskfaktorer

 • Tidigare suicidförsök
 • Psykisk sjukdom/hereditet för psykisk sjukdom
 • Manligt kön
 • Ålder <19>45
 • Somatisk sjukdom
 • Riskbruk/ beroende
 • Ensamboende
 • Impulsivitet/aggressivitet
 • Reaktion på akuta livshändelser (ex dödsfall, separation)
 • Hög ångestnivå/psykotiska symtom
 • Självskadebeteende

Skyddsfaktorer

 • Personell resurs: Tex god samtalskontakt, hjälpsökande, framtidsplaner, religion
 • Nätverks resurs: Tex närstående/vänner, arbete, föreningar

Utlösande faktorer

 • Berusad/drogpåverkad?
 • Pågående ångestattack?
 • Försämrat allmäntillstånd (somatiskt och/eller psykiskt)?
 • Chocktillstånd?

Riktad anamnes

S

Vilket är patientens tillstånd? Genomfört suicidförsök? Tillvägagångssätt? Möjlighet till undersökning?

O

P

Lindra t.ex. ångest?

Q

R

S

T

A

M

Aktuell medicinering?

P

Kontakt inom psykiatrin?

L

E

Utlösande händelse?

Primär bedömning

skyndsam avtransport

Sekundär bedömning

Beroende på typ av händelse, tänk på:

Undersökning

Vitalparametrar

/status

Basal

Riktad

 • B-glukos
 • EKG på vid indikation
 • Inspektion av tandkött/slemhinnor (kolmonoxid)
 • Helkroppsundersökning
 • Suicidriskbedömning, kap. 8.1 ska ses som ett hjälpmedel och används för att komma fram till hur patientens vidare vård ska se ut.
 • BVC-skattning, kap. 8.1.
 • CIWA-skattning, kap. 8.1 om misstanke om riskbruk/abstinens

Behandling

Amb.sjkv./Ssk

Övervakning

Tänk på