8.11. Hygien

Styrande dokument

Hygien- och klädrutiner VO Ambulans dokument id: 09-46318
Hygien- och klädregler för personal – Hälso- och sjukvård Region Gävleborg dokument id: 09-85962

Allmänt

Vårdpersonal kan via händer, kläder, överföra smittämnen till/från och mellan patienter. Den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbete är basala hygienrutiner.

Alla medarbetare inom VO Ambulans skall ha kännedom och kunskap om den kläd- och hygienpolicy som vi arbetar efter i region Gävleborg. Rutinen finns att hämta på Plexus.