7.3. Psykiatriska symtom

Vuxen

Ö03

Orsak

Akuta psykiatriska tillstånd

Infektion/Meningit

Intoxikation/Missbruk

Hypoglykemi

Cerebral ischemi

Skalltrauma

Elektrolytrubbning

Hyperthyreos

Postiktal förvirring(EP)

Hypotermi

Demens

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Nedstämdhet. Upprymdhet. Vanföreställningar. Agitation. Aggressivitet. Suicidönskan/ –plan. Panik. Hyperventilation. Konfusion. Obegripligt tal. Medvetandesänkning

O

Plötslig, successiv

P

Yttre faktor. Avledbar

Q

Dominerande symtom

R

S

Milda/svåra. Konstanta/intermittenta

T

A

M

Psykofarmaka, antidiabetika, steroider. Förändrad medicinering

P

Psykiatrisk sjukdom. Missbruk. Diabetes. Demens. EP. Thyroidearubbning

L

E

Droger. Psykisk stress. Utmattning. Sömnbrist. Kramper. Trauma. Infektion. Huvudvärk

Riktad undersökning

  • P-glukos
  • Injektionsmissbruk (stickmärken), självdestruktivitet (ärr) mm. Trauma mot skalle. Nackstelhet. Petekier. Hudtemp
  • EKG vid misstanke om arytmi, intox.


Specifik behandling

Amb.sjkv

Handläggning:

Om patient inte vill medfölja och vårdbehov föreligger:

Polis kan ej utifrån lagrum vara behjälplig under transport om inte vårdintyg finns.Patient som inte vill följa med, ej är fara för sig själv eller andra, ej har uppenbart vårdbehov:

Specifik övervakning