6.3. Brännskada/frätskada/elolycka

Vuxen

T03

Primär bedömning

X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning samt brännskadans omfattning och djup

Vid cirkulationspåverkan misstänk ev annan skada

Medvetandepåverkan/ischemitecken på EKG vid brand i slutet utrymme – misstänk CO/ cyanidintox

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

Hur och var olyckan skett? Brand i slutet utrymme, exponering för rökgaser. Ta reda på vilket ämne vid frätskada. Strömmens väg genom kroppen vid elskada. Spänningsnivå (V). Har den utsatte suttit fast till följd av strömgenomgången och går det att uppskatta hur länge? Uppgifter om medvetandepåverkan och förlamning.

M

β-blockad. Antikoagulantia.

P

Pacemaker, ICD?

L

E

Medicinskt tillstånd orsakat händelsen? Utsatt för ström?

Riktad undersökning

Inhalationsbrännskada (hosta, dyspné, stridor, sot i luftvägarna, svedda ögonbryn, lungödem), brännskada i ansikte?

Lindrig CO/CN intox, neurologisk påverkan, ischemi tecken: EKG

Brännskadans omfattning (9 % -regeln) och djup (delhud-/fullhud)

Utbredning av ev frätskada (9 % -regeln) och djup

Vid elskada:

EKG och BT i båda armar

Neurologstatus inklusive (initiala pareser kan föreligga) medvetandepåverkan

Hudstatus, hela kroppen (hudtemperatur, hudfärg, brännskador, in/utgång för strömmen).

Elektrisk brännskada: ingångs- och utgångsskada. Smärta i kroppsdel som kommit i kontakt med strömkälla eller i muskler, skelett, hud.

Urinmängd, färg?

B-glukos vid medvetandepåverkan

Behandling (vid brännskada/frätskada)

Vid misstanke om inhalationsbrännskada – tidig kontakt med narkosläkare pga risk för snabb försämring av luftväg

Amb.sjkv

Inhalation av brandrök:

Ssk

Vid hypotension (SBT <80-90):

Vid smärta:

Vid hosta, luftvägssymtom (se kap. 2.6 CO-intox):

Vid brandröksförgiftning – medvetandesänkning/neurologisk påverkan/ischemitecken på EKG:


Anessk

Specifik övervakning

-

Tänk på

Frätskada med flourvätesyra (HF-syra)

Fluorvätesyra är starkt frätande och penetrerar huden, vid ögonstänk risk för allvarlig frätskada. Fluoridjonen i syran binds till kalcium och magnesium i vävnaden vilket leder till celldöd åtföljd av smärta. Risk för allvarliga arytmier på grund av hypokalcemi, hypomagnesemi och toxisk påverkan. EKG-övervakning vid behandling.

Symtomdebut

Koncentrerade lösningar: Ger omedelbar frätskada och stark smärta.

Utspädda lösningar: Passerar oskadad hud och ger efter latens först smärta, senare nekroser. Vid exponering för lösningar latensen vara timmar upp till 1 dygn, beroende på lösningens koncentration.

Sanering

Skyndsam avspolning på olycksplatsen med rikliga mängder vatten under några minuter.

Behandling vid exponering för Flourvätesyra

Kalcium kan också behöva ges systemiskt på olycksplatsen som per os lösning av 20 brustabletter Calcium Sandoz à 1 g i 2 liter vatten. Calcium Sandoz brustabl. 1 g finns i förstärkningsresurs läkemedelsförvaring.

Vid tillgång till Kalciumglukonat iv (finns i kem.koffert) ges 5-10 ml kalciumglukonatlösning (injektionsvätska 0,23 mmol/ml) långsamt iv. Alternativt sättes 20 ml av injektionsvätskan till den första litern vätska som ges iv.

Vid tillgång till Kalciumglukonat iv (finns i kem.koffert), så droppas 4 droppar utspädd lösning i ögat med 2-3 timmars intervall i ½-1 dygn. Spädning; 10 ml Kalciumglukonat sätts till 100 ml natriumklorid 9 mg/ml.

Elolycka

Även en till synes harmlös olycka kan vara allvarlig varför anamnesen är av största vikt!

  • Strömstöt av statisk elektricitet i vardagslivet (gå på heltäckningsmatta, gnida en ballong etc med efterföljande stöt) är ofarlig och kan ges lugnande besked utan undersökning och kan kvarstanna i hemmet.
  • Strömstöt eller Strömgenomgång (< 2 sekunder och patienten har ej ”fastnat” eller att bålen har varit engagerad) av vanlig hushållsel (220V) hos helt opåverkad patient - skall bedömas kliniskt av läkare inklusive EKG.
  • Strömgenomgång (av 220V) 2 sekunder eller mer eller att patienten ”fastnat” eller att genomgången skett misstänkt via bålen skall bedömas på akutmottagning.

Alla starkare strömstyrkor oavsett skadelokalisation eller exponeringstid skall bedömas på akutmottagning.

Behandling (vid elolycka)

Amb.sjkv


Ssk

Tänk på