6.3. Brännskada/frätskada

Vuxen

T03

Primär bedömning

ABCDE

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning samt brännskadans omfattning och djup

Vid cirkulationspåverkan misstänk annan skada

Medvetandepåverkan/ischemitecken på EKG vid brand i slutet utrymme –misstänk CO/ cyanidintox

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

Brand i slutet utrymme, exponering för rökgaser. Ta reda på vilket ämne vid frätskada

M

β-blockad. Antikoagulantia

P

L

E

Medicinskt tillstånd orsakat händelsen?

Riktad undersökning

Inhalationsbrännskada (hosta, dyspné, stridor, sot i luftvägarna, svedda ögonbryn, lungödem), brännskada i ansikte?

Lindrig CO/CN intox, neurologisk påverkan, ischemi tecken EKG

Brännskadans omfattning (9 % -regeln) och djup (delhud-/fullhud)

Utbredning av ev frätskada (9 % -regeln) och djup

Elektrisk brännskada: ingångs- och utgångsskada

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik Behandling

Amb.sjkv

Inhalation av brandrök:


Ssk

Vid hosta, luftvägssymtom (se kap. 2.6 CO-intox):

Brandröksförgiftning – medvetandesänkning/neurologisk påverkan/ischemitecken på EKG:


Anessk

9 % -regeln : Kroppsdelarnas procentuella del av totala kroppsytan. Patientens handflata motsvarar ca 1 % av kroppsytan.


Frätskada med flourvätesyra (HF-syra)

Fluorvätesyra är starkt frätande och penetrerar huden. Fluoridjonen i syran binds till kalcium och magnesium i vävnaden vilket leder till celldöd åtföljd av smärta. Symtomdebuten kan vid exponering för utspädda lösningar vara fördröjd många timmar. Risk för allvarliga arytmier pga hypokalcemi, hypomagnesemi och toxisk påverkan av fluoridjoner. Skyndsam avspolning och därefter tillförsel av kalcium, i första hand som gel, är av yttersta vikt. Kalcium kan också behöva ges systemiskt (på olycksplatsen per os, senare iv).

Koncentrerade lösningar ger omedelbar frätskada och stark smärta. Utspädda lösningar passerar oskadad hud och ger efter latens först smärta, senare nekroser. Vid exponering för lösningar <50% kan latensen vara upp till 8 timmar och vid lösningar <20% upp till 1 dygn.

Vid exponering för lösningar starkare än 50 % på >1% av kroppsytan finns risk för hypokalcemi. Detta gäller också oavsett lösningens koncentration om >5 % av kroppsytan är exponerad. Vid ögonstänk risk för allvarlig frätskada.

På olycksplatsen spolas med rikliga mängder vatten några minuter. Därefter appliceras kalciumglukonatgel (eller lösning av 20 brustabletter Calcium Sandoz à 1 g i 2 liter vatten) på det exponerade området och masseras in i huden så länge smärta eller irritation föreligger och ytterligare 15 minuter. För mer information om kalciumglukonat, se preparathandbok, kap. 11.22.

Vid risk för hypokalcemi:

Vid ögonstänk:

Vid förtäring: