6.14. Thoraxskada

Vuxen

T14

Primär bedömning

ABCDE

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning

Allvarlig thoraxskada ev associerad med buk- / spinalskada. Tecken på hypovolem chock kan förekomma utan andningspåverkan vid hemothorax

Uttalad dyspné misstänkt pneumo-/hemothorax, öppen thoraxskada, flail chest, multipla revbensfrakturer- utgör kriterier för kritiskt skadad patient - avtransport inom 10 minuter, behandla under färd

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

β-blockad. Antikoagulantia

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Asymmetriska andningsrörelser, kontusioner/sår

Palpera efter instabilitet, frakturer, subkutant emfysem

Halsvenstas. Paradoxal puls

Andningsdjup/frekvens, sidoskillnad i andningsljud

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv

Vid tilltagande andnings-/cirkulationspåverkan samt nedsatt andningsljud, misstänk ventilpneumothorax (se instruktion för dekompressionsnål, kap. 12.7).


Ssk

Smärtbehandling endast till kontaktbar patient, se kap. 6.1, kap. 1.2

Vid hypotension (SBT <80-90) inf. Ringer-Acetat iv 500 ml, kan upprepas fyra gånger

Specifik övervakning