6.1. Trauma allmänt

Vuxen

T01

Se också kapitel Prehospital undersökning och behandling, kap. 1.1

Primär bedömning & åtgärder

 • X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart
 • Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen
 • Om kritiskt skadad – avtransport inom 10 minuter, behandla under färd, vb minimal SRB (spinal rörelsebegränsning)

Bedömning

Omedelbara åtgärder

X – Stor yttre blödning

 • Föreligger stor livshotande yttre blödning
 • Stoppa blödning
  • Tourniquet
  • Packa sårhåla
  • Tryckförband

A – Luftväg (Airway)

 • Fri
 • Ofri
 • snarkande
 • gurglande
 • stridor
 • Blockerad
 • främmande kropp
 • Säkerställ fri luftväg
 • Stabilisera halsrygg vid misstanke om skada
  • käklyft
  • svalgtub/näskantarell
  • rensugning
  • åtgärda ev främmande kropp
  • överväg larynxmask/intubation om upphävda svalgreflexer

B – Andning (Breathing)

 • Andningsfrekvens
 • Andningsdjup
 • Asymmetriska bröstkorgsrörelser
 • Saturation
 • Andningsljud bilateralt
 • Ansträngd andning
 • hjälpmuskulatur
 • interkostala indragningar
 • Cyanos
 • Halsvenstas
 • Vid apné – överväg hjärtstopp
 • Oxygen 15 l/min
 • Ev assisterad andning
 • Ev nåldekompression av ventil-pneumothorax

C - Cirkulation (Circulation)

 • Yttre blödning
 • Puls
 • frekvens
 • kvalitet/lokalisation
 • regelbundenhet
 • Hud
 • färg
 • torr/fuktig
 • varm/kall
 • Stoppa yttre blödningar
 • Planläge
 • Överväg Ringer-Acetat iv

D – Neurologi (Disability)

 • Medvetandegrad
 • Pupiller (PEARRL)
 • Motorik
 • Smärta
 • Säkerställ normoventilation
 • Behandla cirkulationssvikt
 • Överväg spinal rörelsebegränsning (SRB)

E – Exponera/skydda (Exposure/environment)

Översiktlig helkroppsundersökning

Undvik nedkylning

Beslut

 • Bestäm kritisk eller icke kritisk patient
 • Tillkalla vb högre medicinsk kompetens

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats. Får aldrig fördröja en kritiskt skadad patient.

Riktad anamnes

S

Beskriv skadehändelse noggrant

A

M

Särskilt β-blockare, antikoagulantia?

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen?

Undersökning

Helkroppsundersökning

Medvetslös patient

Patient som ej kan kommunicera

Undersök huvud – tå.

Vid tydliga frakturtecken, distalstatus före och efter varje manipulation, B-glukos

Riktad undersökning

 • Övriga patienter

Med ledning av anamnes

 • Vid smärta

Alltid smärtskattning

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vid hypotension (syst BT < 90):

Om stark klinisk misstanke på inre blödning eller skallskada RLS 4-8:

Smärtbehandling

Endast till kontaktbar patient med säker luftväg (se kap. 1.2 smärtbehandling)


Vid procedursmärta/snabbt insättande smärtlindring önskvärd:

Anessk

Vid procedursmärta:

Tänk på