5.2. Förlossning

Vuxen

B02

Initial bedömning

A – Luftväg

Gravida har svullna slemhinnor. Var försiktig med mun-svalgtub/näskantarell

B – Andning

Viss fysiologisk hyperventilation och förhöjt andnings-medelläge

C – Cirkulation

Symptomgivande lågt blodtryck i liggande ev vena cava syndrom eller blödning

Högt blodtryck ev havandeskapsförgiftning

D – Medvetande

Havandeskapsförgiftning kan ge grumlat medvetande, ljus-känslighet och kramper

E – Kroppsundersökning

Ödem? Synlig pågående blödning? Känn över uterus!

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Vattenavgång? Blödning? Missfärgat fostervatten? Graviditetsvecka? Beräknad partus?

O

Värkdebut?

P

Q

Tid mellan värkar? Kontinuerlig smärta?

R

Utstrålning

S

Svårighetsgrad. VAS. Smärtvandring?

T

Hur länge? Liknande symtom tidigare?

A

M

P

Förstföderska? Tidigare förlossningar? Sectio? Diabetes? Hypertoni?

L

E

Trauma?

Riktad undersökning

Synlig fosterdel (huvud/hand/fot)?

Navelsträng?

B-glukos vid diabetes

Värkintervall

Behandling

Amb.sjkv.


Ssk

Om BT < 90:

Vid värkar utan uppehåll/onormalt fosterläge

Vid kramper under eller efter förlossning (14 dagar):


Specifik övervakning


Tänk på

Ta kontakt med förlossningen redan på väg ut till patienten vid pågående förlossning eller vid uppdrag där förlossning förväntas vara nära förestående! Om förlossning ej kan undvikas – begär förstärkning!

Vid förlossning

Då förlossningen inte förlöper enligt ovanstående

Om navelsträngsslynga syns:

Sätesbjudning:

Om axeln sitter fast:

Blödning efter förlossning:

Prematur födsel (före v 37)

Många lätt underburna barn etablerar egen andning primärt eller efter några minuters andningsstöd. De underburna nyfödda barnen är känslig och bör omhändertas ”försiktigt”, vilket innebär varsamt handhavande (undvik smärta, kraftig frottering och stora tidalvolymer vid ventilation). Observer att även måttlig underburenhet medför ökad risk för omställningssvårigheter främst i form av andningsstörningar och omogen temperaturreglering. Sträva efter hud-mot-hud hos föräldrarna. Barnen har även nedsatta glykogenreserver och risk för lågt blodsocker. Kontakta alltid förlossningsavdelningen för stöd.

Vid påverkat barn

Neonatal HLR