4.8. Syncope

(kortvarig medvetslöshet 20-30 s.)

Vuxen

M08

Orsak

Kardiell:

arytmi

Neurocirkulatorisk:

vasovagal, psykogen, smärta

Ortostatisk:

långvarigt stående, dehydrering, läkemedel

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Övergående medvetandeförlust

O

Plötsligt. Förkänning (hjärtklappning/bradykardi, illamående, kallsvettighet, yrsel)

P

Symtom vid plötslig lägesförändring. Normaliseras vid liggande.

Q

Amnesi

R

S

T

Duration. Symtomen gått i fullständig regress.

A

M

Kärlvidgande.Antihypertensiva. Diuretika. Psykofarmaka. Nyinsatt

P

Stress. Trauma. Hjärtkärlsjukdom. Smärta. Infektion.

L

E

Riktad undersökning

B-glukos. Neurologisk undersökning.

EKG vid påverkade vitalparametrar och/eller misstanke om kardiell orsak.

Sekundära skador till följd av syncopen.

Behandling

Amb.sjkv

-

Ssk

Vid SBT < 90 :

Vid symtomgivande bradykardi:

Specifik övervakning

Tänk på