4.4. Intoxikation

Vuxen

M04

Orsak

Intag av eller exponering för potentiellt skadliga ämnen

Vid exposition för kolmonoxid och cyanid (se kap. 2.6)

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Påverkan av vitala funktioner i varierande grad. Andningsbesvär.Hudskador. Kräkningar. Buksmärta. Arytmier. Cirkulations-, medvetandepåverkan. Kramper.

O

Urakut till långsamt insättande symtom. Misstänktorsak/ämne. Mängd.Administreringssätt

P

Q

R

S

Obetydliga till uttalade besvär

T

När inträffade intoxikationen, var.Symtomutveckling

A

M

Psykofarmaka. Analgetika

P

Känt missbruk. Psykiatrisk sjukdom

L

Kräkning (tablettrester etc)

E

Vad föregick intoxikationen. Exponering i slutet utrymme

Riktad undersökning

Inspektion av hud och slemhinnor

EKG

Behandling Specifik

Amb.sjkv

Vaken patient

Frätande ämne/petroleumprodukter: Snarast fetthaltig dryck (mjölk/grädde/matolja 1-4 dl. Framkalla EJ kräkning

Övriga förgiftningar: 100 ml Kolsuspension p.o (Ssk)

Ssk

Misstanke om opioidförgiftning hos patient med svårhanterlig påverkan på vitalparametrar:

Vid brandröksförgiftning – medvetandesänkt/neurologiskt/cirkulatoriskt påverkad patient efter brand i slutet rum:

Specifik övervakning

Övrigt