4.4. Intoxikation

Vuxen

M04

Orsak

Intag av eller exponering för potentiellt skadliga ämnen

Vid exposition för kolmonoxid och cyanid (se kap. 2.6)

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Påverkan av vitala funktioner i varierande grad. Andningsbesvär. Hudskador. Kräkningar. Buksmärta. Arytmier. Cirkulations-, medvetandepåverkan. Kramper.

O

Urakut till långsamt insättande symtom. Misstänktorsak/ämne. Mängd. Administreringssätt

P

Q

R

S

Obetydliga till uttalade besvär

T

När inträffade intoxikationen, var, symtomutveckling

A

M

Psykofarmaka. Analgetika

P

Känt missbruk. Psykiatrisk sjukdom

L

Kräkning (tablettrester etc.)

E

Vad föregick intoxikationen, t.ex. exponering i slutet utrymme

Riktad undersökning

Inspektion av hud och slemhinnor

EKG

Behandling

Amb.sjkv

Vaken patient som intagit frätande ämne/petroleumprodukter:

Ssk

Vaken patient med övriga förgiftningar:

Vid misstanke om opioidförgiftning (med svårhanterlig påverkan på vitalparametrar):

Vid brandröksförgiftning (medvetandesänkt/neurologiskt/cirkulatoriskt påverkad patient efter brand i slutet rum):

Specifik övervakning

EKG

Tänk på