4.2. Hyperglykemi

Vuxen

M02

Orsak

Insulinbrist – absolut eller relativ


Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Törst. Stora urinmängder. Trötthet. Yrsel. Hyperventilation. Buksmärtor., Illamående/kräkning/diarré. Medvetandepåverkan. Kramper.

O

Utvecklas över timmar/dagar/veckor.

P

Q

R

S

T

A

M

Insulin. Perorala antidiabetika. Dosändring.

P

Tidigare hyper-/hypoglykemi. Diabetes. Pancreatit. Alkohol.

L

Intag av dryck/föda – tidpunkt – kvantitet.

E

Infektionstecken.

Riktad undersökning

P-glukos (i regel >15 mmol/l). Acetondoft. Tecken på dehydrering. Insulinpump.

Behandling Specifik

Amb.sjkv

Ssk

Specifik övervakning

Överväg EKG

Övrigt

OBS! HHS (Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom)/DKA (Diabetesketoacidos)