3.6. Mobimed, trombolys och direkt-PCI

Vuxen

Styrande dokument
EKG- sändning från ambulanssjukvården Region Gävleborg, dokument id: 01-249154

Patienten kopplas upp enligt nedan:

H Blå/Violett på nacken

E Blå/Gul på sternum i höjd med 5:e revbenet

C Blå/Grön mittemellan E och A.

M Blå/Svart mittemot E på ryggen

A Blå/Brun i mellersta axillarlinjen, vänster sida samma höjd som E

I Blå/Röd i mellersta axillarlinjen, höger sida, samma höjd som E

F Grön på vänster höftbenskam

N Svart på höger höftbenskam

Vid något av följande symtom ska EKG – sändas till HIA i Gävle för ställningstagande till PCI eller ej.

OBS! Förändringar av patientens status eller EKG skall frikostigt medföra ny EKG-sändning.

Vid sändning av EKG till HIA Gävle

Akut PCI:

Ej aktuell för PCI:

Under EKG-fliken ska vi registrera när patienten har pacemaker


Sekundärtransport från primärvården

Om patienter med symtom med AKS sökt primärvård och där bedömningen är:

Akut PCI- Gävle

Ej aktuell för PCI:

EKG från primärvården ska skrivas ut och medfölja patienten.

Sändning till medicinjour Gävle/Hudiksvall/Bollnäs

När mottagande enhet tagit emot sändningen och om telefonkontakt tas ska patientens personnr säkerställas.

Sänds av misstag ett EKG med PCI misstanke till fel sjukhus ska ssk i ambulans uppmärksammas på detta för att kunna skicka till rätt sjukhus.

Även om patienten inte är aktuell för akut PCI kan patienten vara instabil och hanteras efter ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer och inlarmningsrutiner, se kap. 9.16.

Trombolys prehospitalt

Patienter med PCI indikation samt lång transporttid kan trombolys behandlas prehospitalt. Läkemedlet finns i ett fåtal av ambulanssjukvårdens resurser i Region Gävleborg, och ges efter läkarordination (muntlig och skriftlig) samt efter att checklistan för prehospital trombolys gåtts igenom. Kardiolog/medicinjour är ansvarig för beslutet om behandling med trombolys. Vg se checklista sist i denna rutin.

Driftstopp Mobimed

Om tekniken av någon anledning inte fungerar och indikation för sändning finns ska sjuksköterskan i ambulansen kontakta HIA via telefon. Patientens anamnes, symtom beskrivs och om sjuksköterskan i ambulansen har möjlighet att se patientens EKG beskrivs det för mottagande enhet. Mottagande sjuksköterska bedömer utifrån mottagen information om kontakt med kardiolog eller medicinjour behöver tas. I samverkan kommer enheterna fram till lämpligaste avlämningsplats. Om möjligheten att skicka EKG återkommer senare under transporten ska detta göras.