3.3. Hjärtsvikt/lungödem

(VK-svikt)

Vuxen

C04

Orsak

Takyarytmi (VT, FF, SVT m fl)

Hjärtkontusion

Klaffsjukdom

Bradyarytmi (AV-block, sinus-bradykardi)

Kardiomyopati

Intoxikation

Försämring av kronisk hjärtsvikt

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Andnöd, CBS, Hjärtklappning, oro/obehag, blek, kallsvett, illamående, syncope

O

Akut. Försämring av kronisk svikt

P

Ansträngningsutlöst?

Q

R

S

Akut försämrad prestationsförmåga. Cerebral påverkan. Lungödem

T

Förändring över tid

A

M

Blodtrycks-, koagulations-, hjärtläkemedel, diuretika, thyreoidea-läkemedel

P

Hjärtsjukdom, hjärtop, pacemaker, lung-, njur-, cancer-, trombossjukdom

L

E

Flygresa, alkohol, droger?

Riktad Undersökning

EKG (sänd). Halsvener (stas).Lungor (rassel). Puls (deficit). Perifera ödem?

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Om andningsbesvären kvarstår efter 2-3 doser nitroglycerin:

Om syst BT < 90:

Vid kvarstående oro eller andnöd trots CPAP-behandling:

Vid symtomgivande bradykardi (puls ≤ 45 i kombination med syst BT ≤ 85):

Vid takykardi över 130, transporttid över 50 min och efter läkarkontakt:

Vid illamående:

Vid övriga arytmier hos cirkulatoriskt instabil patient:

Anessk

Intubation: AF < 8/min alt > 35/min

Specifik övervakning

12-avlednings EKG

Tänk på

-