2.2. Astma

Vuxen

A02A

Orsak

Spontan försämring av grundsjukdom

Luftvägsinfektion

Underbehandling

Inhalation av skadliga ämnen (se kap. 2.6)

Allergisk reaktion/Anafylaxi (se kap. 2.1)

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Dyspné, samtalsdyspné, pat vill sitta upp, ökad hosta/slemproduktion, förlängt expirium, pipande/väsande andning, försvagade eller avsaknad av andningsljud.

O

Plötslig debut eller gradvis försämring.

P

Sittande ställning. Utandning mot delvis slutna läppar.

Q

Lufthunger.

R

S

T

Hur länge (timmar/dagar).

A

M

Aktuella mediciner. Tagit sina mediciner – effekt.

P

L

E

R

Pågående infektion. Känd utlösande orsak.

Riktad undersökning

Försök bedöma allvarlighetsgraden, t ex används accessoriska andningsmuskler?

OBS! Silent chest (tyst astma) är ett mycket allvarligt tillstånd.

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Överväg:

Om patienten har svårt att inhalera

Om patienten har svårt att inhalera och bedömt livshotande tillstånd:

Vid medvetslöshet samt utebliven effekt av adrenalin im. ges:

Anessk

Specifik övervakning

EKG-övervakning.

Tänk på