2.2. Astma

Vuxen

A02A

Orsak

Spontan försämring av grundsjukdom

Luftvägsinfektion

Underbehandling

Inhalation av skadliga ämnen (se kap. 2.6)

Anafylaktisk reaktion (se kap. 2.1)

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Dyspné, samtalsdyspné, pat vill sitta, ökad hosta/slemproduktion, förlängt expirium, pipande/väsande andning, försvagade andningsljud

O

Plötslig debut, gradvis försämring

P

Sittande ställning, utandning mot delvis slutna läppar

Q

Lufthunger

R

S

T

Hur länge (timmar/dagar)

A

M

P

L

E

Pågående infektion, duration

Riktad undersökning

Bedöm allvarlighetsgraden, t ex används accessoriska andningsmuskler? PEF före/efter behandling om möjligt

Behandling

Specifik

Amb.sjkv

Ssk

Vid livshotande tillstånd:

Anessk

Specifik övervakning

Övrigt

Överväg vätsketerapi (Ringer-acetat)

Undvik sederande eller lugnande läkemedel till ointuberade patienter!

Mål: saturation 94-98% och symtomfrihet