2.1. Allergi/Anafylaxi

Vuxen

A01

Orsak

Läkemedel (ASA/NSAID, PcV)

Röntgenkontrastmedel

Ormbett

Opioider

Naturgummilatex

Bi- getingstick

Födoämnen

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Utslag, klåda, andningsbesvär, svullnad i halsen/ansiktet, illamående, kräkning, diarré, yrsel, bröst/buksmärtor

O

När, hur?

P

Förvärrar? Lindrar?

Q

R

Lokalisation.Utbredning. Generell reaktion.

S

Svårighetsgrad: Allergisk reaktion med/utan anafylaxi.

T

Snabb symtomutveckling – större risk för svår reaktion

A

Känd allergi?

M

Medicinering? ACE-hämmare? Angiotensin-II-blockerare?

P

Känd astma?

L

Åt/drack senast? Vad/när?

E

Utlösande orsak?

Undersökning

Vitalparametrar/status

Basal

  • EKG-övervakning

Riktad

Utbredd urtikaria, svullnad mun/svalg, generella ödem

Allergisk reaktion utan anafylaxi (lokal reaktion)

Enbart urtikaria, ögonrodnad/rinit med klåda, nästäppa, nysningar eller gastrointestinala symtom utan respiratorisk och/eller kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan.

Anafylaxi

Är en akut, svår oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från mer än ett organsystem och är potentiellt livshotande (symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan krävs).

Källa: Anafylaxi, rekommendationer för omhändertagande och behandling. SFFA 2015


Behandling

Specifik

Amb.sjkv

Ssk

Allergisk reaktion utan anafylaxi

Anafylaxi

Vid utebliven effekt eller progress

Anessk

Mål för behandling

Hastig uppresning av patient med anafylaxi kan leda till livshotande blodtrycksfall.

Alla patienter med anafylaxi SKALL transporteras till sjukhus för observation 4-12 timmar

Gäller även patienter som erhållit adrenalin före ambulansens ankomst

Specifik övervakning