17.1. UPPDATERINGAR

Uppdatering 3 maj 2021

kap. 2.2. och kap. 2.3. Förtydligande gällande administrering av terbutalin (Bricanyl) och adrenalin vid livshotande tillstånd.

kap. 3.1. Förtydligande att det är medicinläkare som ska ordinera metoprolol (Seloken) (SskT).

kap. 5.3. Graviditetskomplikation, förtydligande att terbutalin (Bricanyl) ges efter ordination av obestriker (SskT).

kap. 8.17. Läkarstöd. Efter uppdatering av rutinen gällande läkarstöd (dokument ID: 03-469644), förtydligande vid vilka tillfällen läkarstödet kan sökas.

kap. 16.1. Packlista Akutväska/Läkemedelsutrymme. Antal sprutor (1, 2, 5, 10 ml) är ändrat till 3 st av varje. Läkemedelsboxen är flyttad från vårdarutrymmet till akutväskan. Magnet läggs till i packlistan.

kap. 16.9. Packlista Andningsvårdsväska. Bougieledare och Rapifit (adapter till bougiledare) är borttagna från packlista andningsvårdsväska, då de nu förvaras i vårdarutrymmet.


Uppdatering 1 mars 2021

kap. 12.2. Pga leverantörsförändring kommer sternumnål Fast Tactical att tillhandahållas.

kap. 10.4. Justering i textinnehållet för överfallslarm.


Uppdatering 1 februari 2021

kap. 8.5. Uppdateringar från NEWS till NEWS2.

kap. 8.11. Länkar finns tillagda för att underlätta handläggning av patienter där misstanke om kropps- eller vägglöss finns.

kap. 8.12. Uppdatering direktinläggning från annan vårdinrättning utifrån NEWS2.

kap. 10.9. I beskrivningen av smittskydd vid olika infektionssjukdomar uppdateras MERS/Covid/SARS med aktuell information.

kap. 10.11. Tillägg kring helikopterlandning på Hudiksvalls sjukhus.

kap. 12.2. Ny typ av bennål ”Fast Responder” (FR) tillagd. Genomgången utbildning krävs före användning.

kap. 16.8. Packlista förbands-och näsblödningsväska. Ändrat från 1 st. CAT-förband till 2 st.


Uppdatering 16 december 2020

kap. 3.1. (Central bröstsmärta, CBS) samt kap. 11.2. (Acetylsalicylsyra – ASA): Acetylsalicylsyra (Trombyl) ges endast på läkarordination.


Uppdatering 10 december 2020

kap. 0.1. Uppdaterad patientstyrningsrutin till akutmottagningar avseende patienter med sökorsak Covid-19. Kriterier för styrning från akutmottagningen i Bollnäs till Hudiksvall eller Gävle har lagts till.


Uppdatering 11 november 2020

kap. 11.26. LyoPlas (frusen plasma) infört.


Uppdatering 19 oktober 2020

kap. 8.14. Mobila team, ny rutin.

Packlistor uppdaterade enligt nedan:


Uppdatering 1 oktober 2020

Införande av Doskalkylator i riktlinjerna som ett hjälpmedel, samt för att minska antalet dostabeller genom dokumenten.

kap. 0.1. Covid-19 - Ambulanserna behöver ej längre vädras, samt att det är nya telefonnummer för att kontakta städ.

kap. 6.3. Tillägg i bränn-/frätskada med handläggning vid frätskada orsakad av fluorvätesyra (HF-syra).

kap. 10.1. Uppdaterad flödesbild för Organisation på skadeplats utifrån förstärkningsresurs.

kap. 10.12. Ny rutin – Förstärkningsresurs.

kap. 11.12. Efedrin är återinfört, finns beskrivet i preparathandboken.

kap. 11.22. Kalciumglukonat infört, används som antidot vid frätskada orsakad av fluorvätesyra (HF-syra).

kap. 12.2. Ändring i benets läge vid benborrning, benet ska vara positioneras rakt, ej böjt enligt tidigare direktiv.

kap. 14.12. Förtydligande om hur given blodenhet ska återrapporteras till blodcentralen och dokumenteras.

Packlistor uppdaterade: läkemedel i akutväska, luftväg vuxen, och rörelsebegräsning. Nya packlistor för förstärkningsresurs


Uppdatering 28 augusti 2020

Kapitel för Covid19 – Förändring i akutflöde. Medicinpatienter med bekräftad eller stark misstanke om Covid-19 ska främst inte avlämnas på medicinakuten i Bollnäs, kontakt med infektionsjour tas för hänvisning. Påverkar inte avlämning till FLJ.

Uppdatering 25 juni 2020

Kapitel för Covid-19 – Förändrade öppettider för Covid-mottagning i Gävle, nya tider är kl. 11-20.


Uppdatering 4 juni 2020

Kapitel för Covid-19 – Förtydligande kring rengöring av ambulanser tillhörande Gävle vid Gävles sjukhus.

Kapitel för Covid-19 – Förändringar gällande egenvård i hemmet.

kap. 8.12. Tillägg i patientstyrningsrutin kring att kontakt ska tas med läkarstöd för att inkludera patienter med yrsel i rutinen.

kap. 8.17. Förtydligande kring läkarstöd BUS – kontakt endast vid medicinskt sjuka barn.

Kapitel 11 (Inh. Adrenalin, Ipratropiumbromid, Salbutamol), Uppmaning att vid misstanke om droppsmitta om möjligt ge inhalation före inlastning i ambulans och att slå på aktivt utsug i vårdarutrymmet vid inhalation i ambulans.

kap. 12.7. Ny riktlinje gällande dekompressionsnål vid misstanke om övertryckspneumothorax

kap. 16.1. Uppdaterad packlista avseende dekompressionsnål samt i Proceedo tillgängliga stetoskop.

Uppdatering 6 maj 2020

Kapitel för Covid-19 uppdaterat Covid-flöde med förtydligande avseende definition av feber.

kap. 8.16. Förtydligade kontaktvägar till läkarstöd.


Uppdatering 4 maj 2020

Kapitel för Covid-19 uppdaterat Covid-flöde att omfatta även enbart feber.


Uppdatering 28 april 2020

Kapitel för Covid-19 uppdaterat med nya flöden gällande avlämning vid Gävle sjukhus.

Kapitel 9: Ändringar i riktlinjer avseende ventilation vid A-HLR för vuxna med bekräftad eller misstänkt covid-19: Om LMA ej fungerar är alternativet att ventilera med mask och blåsa.

kap. 12.23. Uppdatering gällande skyddsmask 90 i samband med misstanke/bekräftat fall av Covid-19.


Uppdatering 27 april 2020

Kapitel 9: Ändringar i riktlinjer avseende ventilation vid A-HLR för vuxna med bekräftad eller misstänkt covid-19: Om LMA ej fungerar finns två alternativ; passiv ventilation med syrgas på mask eller aktiv ventilation med mask och blåsa.


Uppdatering 24 april 2020

Kapitel 9: Ändringar i riktlinjer avseende ventilation vid A-HLR för vuxna med bekräftad eller misstänkt covid-19


Uppdatering 20 april 2020

Kaptiel för Covid-19 uppdaterat med riktlinje vid avlämning av patient med bekräftad/misstänkt smitta på KIC.

Kaptiel för Covid-19 uppdaterat flöde för Covid-spår, där även buksmärta i samband med feber nu inkluderas.

Kapitel för Covid-19 uppdaterat med information gällande FLJ:s samarbete med luftvägsmottagning i södra Hälsingland.

kap. 8.12. Listan med kriterier för patientstyrning är uppdaterad.

kap. 8.16. Uppdaterad information gällande regionsövergripande läkarstöd.

kap. 16.5. Uppdaterad packlista för ny CPAP


Uppdatering 27 mars 2020

kap. 16.10. Uppdaterad packlista smittskydd/hygien avseende mun/andningsskydd.


Uppdatering 13 mars 2020

Nytt kapitel med information om Covid-19. Återfinns högst upp i menyn


Uppdatering 3 februari 2020

Kapitel 6 Spinal Immobilisering utbytt till SRB (spinal rörelsebegränsning) genom hela kapitlet

kap. 6.1. Ändring immobilisering utbytt till SRB, algoritm och figurer ändrade

Kapitel 9

kap. 9.7. Ändrade telefonnummer till VAD koordinator, UAS samt THIVA jour UAS

kap. 9.8. tillagt om > 15 minuter HLR utan resultat kan avbrytande övervägas

Kapitel 106 Spinal Immobilisering utbytt till SRB (spinal rörelsebegränsning) genom hela kapitlet

kap. 106.1 Ändring immobilisering utbytt till SRB, algoritm och figurer ändrade

Kapitel 8 Avbrytande av uppdrag

kap. 8.7. Förtydligande kring kontaktväg vid ställningstagande till LPT- detta ska göras till beredskapsjour primärvården

Kapitel 10 Arbete på skadeplats

kap. 10.9 Tillägg information MERS-CoV, coranavirus, SARS

Kapitel 11 Preparathandbok

kap. 11.3. Borttagande av text kring adrenalin som var missvisande till HLR-flöde

Kapitel 12 (förskjutning genom kapitlet pga tillägg)

kap. 12.10 Tillägg KED-väst

kap. 12.12 Tillägg kapitel bårhantering vid kuvöstransport


Uppdatering 2 december 2019

Kapitel 8

kap. 8.12. Tillägg avseende ny rutin ”Stabilisering och omhändertagande av kritiska trauma- och ickemedicinska patienter från Bollnäs sjukhus”.

kap. 8.15. Nivåindelning av trauma patienter NIVÅ 1 och 2 görs under R- rekommendation av ambulanssjukvården vid inlarmning enl. SBAR.

Kapitel 10

kap. 10.1. Ändring medicinsk ansvarig utifrån förtydligande kring att denne ska ha genomgått PS-utbildning.

Kapitel 11

kap. 11.27. Ändring i maxdos naloxon till 2ml

Kapitel 16

kap. 16.1. Ändring i packlistor pga av förändrat antal ampuller adrenalin 0,1 mg/ml samt Metoprolol 1 mg/ml

Utbildningsgruppen håller på att arbeta fram nya packlistor för akutväska och läkemedelsutrymme i ambulans, vilka kommer att publiceras när de är klara.


Uppdatering 2 september 2019

Kapitel 6

kap. 6.10. Ändring i telenr vid höftflöde i Gävle

Kapitel 8

kap. 8.12. Patientstyrningsrutinen till primärvården är uppdaterad utifrån utökade PBT

kap. 8.13. Hänvisning annat transportsätt är uppdaterad utifrån utökade PBT

kap. 8.22. Tillägg rutin kring provtagning för polisen

Kapitel 10

kap. 10.11. Tillägg kring hur helikopterplattorna i regionen sköts och hanteras

Kapitel 12

kap. 12.5. Tillägg kring ny CPAP utrustning

kap. 12.14. Tillägg kring nebulisering vid manuell ventilation

Kapitel 16

kap. 16.6. Tillägg i packlistan med nebuliseringskopp med syrgasslang

Kapitel 104 - Diabetes mellitus (barn)

kap. 104.2. Kapitlet delas upp i hyper-/ resp. hypoglykemi (kap. 104.2 resp. kap. 104.3)

Uppdateringar 17 juni 2019

Kapitel 6 - Trauma

kap. 6.10. Höftfraktur, ändrade telefontider till röntgen i Gävle under veckorna 25-32


Uppdateringar 2 maj 2019

Kapitel 6 - Trauma

kap. 6.10. Höftfraktur, lågenergi justerat i flödesbilden utifrån de arbetssätt som används.

Kapitel 8 - Allmänt

kap. 8.12. Patientstyrningar tabellen förändrat utifrån PBT grupper, ingen förändring i innehåll. Tillägg kring patientstyrningar barn, vilka patienter ska hanteras av akutmottagningen.

Kapitel 11 – Preparathandbok

kap. 11.36. Förtydligande dostabeller för Sufentanil

Kapitel 12 - Patientnära utrustning

kap. 12.15. Ny riktlinje kring inläggning av perifer venkateter

Kapitel 16 – Packlistor

kap. 16.1. Uppdaterad utifrån utökat sortiment

kap. 16.2. Uppdaterad utifrån utökat sortiment


Uppdateringar 1 februari 2019

Kapitel 4 – Medvetandepåverkan

kap. 4.6 Ändring i flödesschema utifrån revidering regionsövergripande rutin rädda hjärnan flöde.

Kapitel 10 – Arbete på skadeplats/säkerhet

kap. 10.5 Tillägg utifrån regionsövergripande rutin kring stick- och skär

Kapitel 11 – Preparathandbok

kap. 11.1 Tillägg i läkemedelsöversikt, samt hållbarhet för natriumklorid i värmeväskorna

Kapitel 12 – Patientnära utrustning

kap. 12.19 Tillägg vid spinal immobilisering utifrån scoopbår


Uppdateringar 3 december 2018

Vid uppdateringen den 3 december införs SATS som nytt triageverktyg i verksamheten och ändringar utifrån detta finns genom hela dokumentet.

Ny kapitelnumrering för vissa kapitel, påverkar dock ej innehållet.

Kapitel 4 – Medvetandepåverkan

kap. 4.6 Ändring av tid för inkludering i rädda hjärnan flödet till 6 tim (tidigare 4,5 tim)

Kapitel 7 – Övriga tillstånd

kap. 7.3. Förtydligande kring att primärvårdsläkare ska kontaktas vid behov vårdintyg och att polis inte kan vara behjälplig under transport om inte vårdintyg finns.

Kapitel 8 - Allmänt

kap. 8.3 Förtydligande vilka uppdrag som det ska föras journal på

kap. 8.4 Förändring från RETTS till SATS

kap. 8.6 Förändring från RETTS till SATS

kap. 8.12 Uppdaterad patientstyrningsrutin utifrån SATS

kap. 8.13 Uppdaterad hänvisning annat transportsätt utifrån SATS

kap. 8.15 Inlarmning till akutmottagningen uppdaterad utifrån SATS

kap. 8.17 Förändring från RETTS till SATS

kap. 8.18 Förändring från RETTS till SATS

kap. 8.21 Tillägg om hantering av mångåkare, samverkan mellan primärvården och VO Ambulans

Kapitel 9 – Hjärtstopp

kap. 9.3 Förtydligande temperaturer för start av HLR vid drunkningstillbud

Kapitel 11 - Preparathandbok

kap. 11.3 Förändring i maxdos adrenalin 0,1 mg/ml till 160 ml vid hjärtstopp både vid vuxna och barn

kap. 11.35 Justera sufentanil ( sufenta ) dosering till 0,5µg/kg i.n

Kap. 16 – Packlistor

kap. 16.3 Tillägg då barnsugen finns i väskan

kap. 16.8 Tillägg i förbandsväskan med kompresser, steristrip m.m.


Uppdateringar 1 september 2018

Vid uppdateringen 1 september införs läkemedlen Oxytocin samt Tranexamsyra , ändringar och tillägg kring detta finns genom hela dokumentet.

Vid uppdateringen tas också Efedrin, Esmeron samt Xylokain (10 mg/ml) bort ur sortimentet och är ändrat genom hela dokumentet.

I och med nya läkemedelsförordningen arbetar ambulanssjukvården nu utifrån generella direktiv, ändringar och tillägg kring detta finns genom hela dokumentet.

SLAS (nätverket för ambulansläkare) har uppdaterat layout på sina riktlinjer så att man renodlar konceptet med en allmän riktlinje (se kap 2, inledande riktlinjen trauma + barn) och specifika riktlinjer för vissa sjukdomstillstånd. Renodlingen innebär att man inte upprepar de allmänna riktlinjerna vid varje specifikt tillstånd utan för varje tillstånd endast beskriver det som är speciellt för just detta tillstånd. Det innebär att vissa underrubriker ändrats eller tagits bort helt genom hela dokumentet.

Det har nu kommit mer kunskap gällande hjärtstopp med olika bakgrunder vilket gör att vi nu samlat alla riktlinjer för hjärtstopp i ett eget kapitel – kapitel 9. De följande kapitlen ändrar därför nummer.

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 4

Kapitel 6 Medvetandepåverkan vuxen

Kapitel 7 Buk och obstetrik vuxen

Kapitel 8 Trauma vuxen

Kapitel 9 Barn

Kapitel 10 Övriga tillstånd vuxen

Kapitel 12 Preparathandbok

Kapitel 13


Uppdateringar 26 februari 2018

Kapitel 7


Uppdateringar 1 februari 2018

Kapitel 1

Kapitel 4

Kapitel 10

Kapitel 11


Uppdateringar 1 december 2017

Kapitel 1

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 10

Kapitel 11


Uppdateringar 1 september 2017

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 11

Kapitel 12


Uppdateringar 27 juni 2017

Kapitel 8

Uppdateringar 1 juni 2017

Kapitel 1

Kapitel 4

Kapitel 11


Uppdateringar 1 maj 2017

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 8

Kapitel 11

Genomgående

Uppdateringar 1 mars 2017

Kapitel 1

Kapitel 2

Uppdateringar 1 februari 2017

Kapitel 1

Kapitel 5

Kapitel 7

Kapitel 8

Tillägg med vuxendos i tabeller för adrenalin och amiodaron

Kapitel 11

Följande dokument har därmed också reviderats:

kap. 3.6 Inhalation av skadliga ämnen

kap. 4.2 Hjärtstopp

kap. 5.4 Intoxikation

kap. 7.3 Brännskada/frätskada

kap. 8.9 Inhalation skadliga ämnen – barn

kap. 8.13 Intoxikationer – barn

kap. 8.18 Brännskada/frätskada – barn

kap. 8.29 Dos.tabell i.v infusioner – barn

Kapitel 16

Uppdateringar 1 november 2016

Kapital 1

Kapitel 4

Kapitel 8

Kapitel 15


Uppdateringar 1 oktober 2016

Kapitel 1

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 10


Uppdateringar 1 september 2016

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 5

Kapitel 11

Kapitel 15

Uppdateringar 1 augusti 2016

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 7

Kapitel 12


Uppdateringar 1 juli 2016

Kapitel 1

SBAR, rapportmall obstetrik

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 8

Kapitel 11

Kapitel 12


Uppdateringar 1 juni 2016