16.4. Subcutan venport

Styrande dokument

Subcutan venport, vuxna patienter – regiongemensam rutin för Hälso- och Sjukvård dokument id: 09-44099.

Vårdhandboken

En subkutan venport (SVP) består av en subkutant implanterad silikonmembranförsedd dosa av metall eller plast som är kopplad till en kärlkateter med kateterspetsen liggandes i en central ven nära hjärtat, vanligtvis i vena cava superior.

Intravasala katetrar skall vara märkta så att tvekan inte kan uppstå beträffande deras ändamål. Märkning av in- och utfartsvägar.


Att följa basala hygienrutiner vid handhavande av SVP är mycket viktigt:

Arbeta alltid aseptiskt vid hantering av venös infart och katetersystem, det vill säga så att det höggradigt rena bibehålls rent och det sterila bibehålls sterilt.

Vid all manipulering av SVP bör patienten ligga i planläge eller med sänkt huvudända. Vid de sjukdomstillstånd då det inte är lämpligt eller möjligt är det viktigt att komma ihåg grundtanken med sänkt huvudända, dvs att minska risken för luftemboli. I de fall där planläge inte går att åstadkomma försök skapa en lugn miljö runt omkring patienten vid manipulering av den subkutana venporten. Se alltid till att katetersystemet är slutet och vätskefyllt.

Börja alltid med att kontrollera kateterns läge genom att aspirera och få blodretur (räcker med att blod ses i första slangen). Använd alltid 20 ml-sprutor vid aspiration/genomspolning av centralvenös infart. Använd med fördel spol-stopp-tekniken. Forcera aldrig spolning eller injektion. För administrering av läkemedel i små volymer kan mindre sprutor användas, förutsatt att gott flöde och god blodretur först har säkerställts med en 20 ml spruta, att injektionen görs långsamt och inget ökat motstånd känns. Subkutan venport (SVP) spolas med 40 ml NaCl 9 mg/ml efter varje användning.

För att läsa om omläggning och ny portnålsättning inom slutenvården samt öppenvården vg se Subkutan venport och vårdhandboken.

Ambulanssjukvården Gävleborg sätter endast subkutan venport då patienten har nålar och allt tillbehör i hemmet samt lägger om då behov ses vid användning av infarten.


Material


Portnålsättning


Bild som visar handhavande vid subkutan venport


Spolning samt injektion/infusion

Injektion bör alltid ges via desinfekterad injektionsventil. En SVP får endast användas om blodreturkontroll gjorts. Om det inte går att få backflöde får infarten ej användas.


Heparinisering

Från den senaste revideringen av rutinen för subcutan venport (SVP) är heparinisering av SVP borttaget pga bristande evidens.

Om något av följande uppstår hos en patient med subkutan venport ska en läkare kontaktas omedelbart – patienten bör transporteras till sjukhus:

//