16.3. PICC-line

Styrande dokument

PICC – Central kateter – Hälso- och sjukvård, region Gävleborg dokument id: 09-44087.

Vårdhandboken

Perifert insatta centrala katetrar (PICC-line), läggs in i något av överarmens kärl och förs sedan in så att spetsen placeras i den nedre tredjedelen av vena cava superior. En del av katetern är kvar utanför kroppen, på under- eller överarmen, där den vanligen hålls fast av en särskild fästanordning och suturtejp samt täcks av ett transparent förband. PICC-line finns i dag med upp till tre lumen. En PICC-line kan användas till administrering av alla typer av läkemedel, inklusive cytostatika och antibiotika, blodprodukter, TPN samt vid smärtlindring.

Intravasala katetrar skall vara märkta så att tvekan inte kan uppstå beträffande deras ändamål. Märkning av in- och utfartsvägar.

Att följa basala hygienrutiner vid handhavande av Picc-line är mycket viktigt:

Arbeta alltid aseptiskt vid hantering av venös infart och katetersystem, det vill säga så att det höggradigt rena bibehålls rent och det sterila bibehålls sterilt.

Vid all manipulering av PICC utan ventilfunktion (groshong) bör patienten ligga i planläge och PICC hanteras på samma sätt som subkutan venport. Vid vissa sjukdomstillstånd är inte detta möjligt. Viktigt är att komma ihåg grundtanken med sänkt huvudända, dvs att minska risken för luftemboli. Se alltid till att katetersystemet är slutet och vätskefyllt.

Använd alltid 20 ml-sprutor vid genomspolning av centralvenös infart. Forcera aldrig spolning eller injektion. För administrering av läkemedel i små volymer kan mindre sprutor användas, förutsatt att gott flöde först har säkerställts med en 20 ml-spruta, att injektionen görs långsamt och inget ökat motstånd känns.

För att läsa mera om PICC-line vg se Vårdhandboken samt PICC-line (Platina)

Ambulanssjukvården Gävleborg genomför omläggning endast då patienten har allt tillbehör i hemmet samt lägger om då behov ses vid användning av infarten.


Material


Omläggning


Spolning samt Injektion/infusion
Injektion ges alltid via desinfekterad injektionsventil eller trevägskran.


Om något av följande uppstår hos en patient med PICC-line ska en läkare kontaktas omedelbart – patienten bör transporteras till sjukhus: