16.1. Hembesök nattetid

Styrande dokument

Hembesök nattetid - Ambulanssjukvården och Primärvården, Region Gävleborg dokument id: 09-129399.

Uppdraget gäller icke planerade /icke tidsstyrda besök i eget boende jourtid, för patienter med problem/symptom som kan hanteras av sjuksköterska på primärvårdsnivå. En individuell bedömning av varje patients hälsotillstånd och hur länge denne kan vänta på hembesök görs alltid av Sjukvårdsrådgivningen (SVR). Hembesöket bör kunna ske inom tre timmar.

Insatserna gäller 17.00 - 07.00 vardagar samt helger.

För rådgivning och stöd vid hanläggning av primärvårdsärendena finns ett läkarstöd att tillgå, se kap. 9.17.

Patienter inom primärvårduppdraget triageras ej såvida inte patienten vid ankomst eller under besöket bedöms behöva mer vård än på primärvårdsnivå.

Om besättningen gör den bedömningen ska patienten vårdas och transporteras till den vårdnivå som anses lämplig.

När ambulanspersonalen anlänt hos patienten är enheten upptagen som vid ett vanligt ambulansuppdrag och är inte gripbara för andra uppdrag. SOS Alarms uppgift är att se över ambulansberedskapen i området. SOS Alarm kan kontakta ambulans för aktuellt status på uppdrag för att kunna planera övriga insatser.

Sjuksköterskan i ambulansen ansvarar för att dokumentera besöket, bedömningen av patienten, eventuella åtgärder samt eventuell kontakt med läkarstöd i ambulansjournalen. Vid registrering av uppdragen skrivs ”primärvårdsuppdrag” in i ärendeindex 2 i mobimedjournalen.

Rapportering av utfört uppdrag

Efter utfört primärvårdsuppdrag fylls formulär på samarbetsytan i samt slutförs, för att skicka ärendet vidare för information till berörd hälsocentral. Det är viktigt att formuläret fylls i korrekt, kontrollera därför att följande uppgifter finns med:

Observera att rapportering i dagsläget endast kan göras inifrån regionens nätverk.