15.12. Sekundärtransport transfusionskrävande patient

PATIENTTYP

Patient som kräver blodtransfusion under transport

MED. KOMPETENS

Avsändande läkares bedömning.

ANSVAR

Läkare ansvarar för ordination – blodtyp, mängd och transfusionshastighet. Om okorstestat universalblod/ blodgruppslikt blod skall ges ansvarar läkare för att rätt blod medföljer i ambulansen.

Avsändande avdelning svarar för BAS-test, blodgruppering samt att rätt blod, blodaggregat, förvaring/ kylväska medföljer. Dessutom ansvarar de för att aktuella dokument inför transfusion överlämnas

Sjuksköterska i ambulans svarar för ID-kontroll före transfusion – patient ID mot blodenhetens följsedel, att påse och följsedel hör ihop (tappningsnummer) och att BAS-test godkänd (annars se läkare) Skall utföras före avfärd och för varje blodkomponent som kommer att ges under transporten.

ÖVERVAKNINGSNIVÅ

Vitalparametrar minst var 15:e minut

Övertransfusion – auskultera lungbaserna på tecken vänster-svikt. Stoppa infusion om nytillkomna bilat auskultationsfynd

Undertransfusion/hypovolemi – öka transfusionstakten, kontakta avsändande läkare

Transfusionsreaktioner – allergiska, urtikaria, klåda. Frossa

VÅRDBEHOV

Pat med transfusion under ambulanstransport skall alltid ha oxygentillförsel

BEHANDLINGSMÅL

Ordineras av avsändande läkare

Annars syst BT > 90 mmHg, SaO2 > 94%

PROBLEM

Enheten läcker, grumlig, annan missfärgning – blodet får ej ges under transport och kasseras efter framkomst. Mottagande enhet rapporterar till blodcentral

Oklarheter om att rätt blodkomponent finns i bilen trots kontroller – blodet får under inga omständigheter ges!

Hypotermi – blodet kan värmas genom att slangen läggs i en plastflaska med 37 gradigt/hudvarmt vatten vid snabb transfusionstakt.

Allergiska reaktioner , urtikaria, svullnad läppar ansikte, andnöd/astma, oklar känsla av obehag – avbryt transfusion. Byt påse, aggregat och kontakta läkare innan ny enhet ges. För ev behandling, se kap. 2.1 Allergi/Anafylaktisk reaktion.

EXTRA UTRUSTNING

Övertryckspåsar måste finnas i ambulansen. Varmvattenflaska se hypotermi ovan.

DOKUMENTATION

Blodenhetens nummer noteras i ambulansjournalen. Liksom att transfusionen getts utan anmärkning. De vårdenheter som inte har tillgång till InterInfo (i Melior), där givna enheter vanligen rapporteras, måste rapportera direkt till blodcentralen. Klistra nedersta etiketten från blodpåsen på Transfusionsdokumentet och signera och datera transfusionen. Transfusionsdokumentet skickas med internpost alt. lämnas direkt till blodcentralen för att säkerställa patientsekretessen GDPR.

När blodenhet givits urakut och ingen patientidentitet finns på Transfusionsdokumentet måste blodcentralen transfusionsrapportera i efterhand. Fyll i patientidentitet och ordinerande avdelning. Transfusionsdokumentet skickas med internpost alt. Lämnas direkt till blodcentralen för att säkerställa patientsekretessen GDPR.

ÖVRIGT

För utförliga rekommendationer angående transfusioner på sjukhus se SOSFS 2009:29.