15.11. Sekundärtransport patient med epiduralbedövning

PATIENTTYP

Stabil patient med smärtlindring via epiduralkateter. Kontinuerlig infusion med sprutpump / intermittenta injektioner.

MED. KOMPETENS

Sjuksköterska i ambulans

ÖVERVAKNINGSNIVÅ

Pumpfunktion och kopplingar före avfärd

Andningsfrekvens (AF) varje tim. Saturation.

Noninvasivt BT/15:e min. Oscilloskopövervakning

VAS vid avfärd, smärta och avrapport.

VÅRDBEHOV

Extra smärtlindring i.v, i.n alt i.m, i EDA-kateter

Upptäcka,åtgärda komplikationer

Trycksårsprofylax

BEHANDLINGSMÅL

Smärtlindring VAS 1-3 Saturation > 94 % (ej KOL). Andningsfrekvens > 8/min

Stabil cirkulation syst BT > 90 mmHg

PROBLEM

Återkomst av smärta (VAS >3) – kontrollera pump, pumpspruta, slangar ej åkt isär. Ge ev bolusdos i kateter enligt ordination från avsändande läkare. Finns ej sådan behandla enligt smärtlindringsdirektiv kap. 1.2

Blodtrycksfall – stoppa pumpen. Ge Ringer-acetat 500-1000 ml. Vid uteblivet blodtryckssvar ge efedrin 5 mg/ml, 1 ml i.v (se extra läkemedel)

Bradykardi < 50/min kombinerat med blodtrycksfall – stoppa pumpen. Ge Ringer-acetat 500-1000 ml i.v samt atropin 0,5 mg/ml 1 ml i.v. Vid uteblivet blodtryckssvar ge efedrin 5 mg/ml, 1 ml i.v (se extra läkemedel)

EDA-kateterna åkt ur dvs vätska på ryggen eller i förbandet – vid smärta ge behandling enligt smärtlindringsdirektiv, kap. 1.2

Trycksår – avlasta alltid hälar samt skinkor/bäcken

Sen andningsdepression AF < 8/min – stoppa pumpen. Assistera andningen. Ge naloxon 0,4 mg/ml, 0,2 ml i.v och upprepa vid behov

UNDERHÅLLSVÄTSKA

Ringer-Acetat

EXTRA UTRUSTNING

Medtag pump med passande spruta som får fyllas och märkas av avsändande avdelning. Notera sprutnummer i journalen.

EXTRA LÄKEMEDEL

Vid ordination inj efedrin enl avsändande läkare (blodtrycksfall, bradycardi) anges detta på beställarblankett och medtages spädd lösning efedrin 5 mg/ml från avsändande avd.

ÖVRIGT

Händer sprittvättas innan manipulation med spruta eller slangar Patienter som ej har KAD bör ha tömt blåsan före avfärd.

Mottagande enhet bör utesluta blåsdistention mha ultraljud

Byt aldrig kateterns förband under transport – förstärk