14.12. Sekundärtransport transfusionskrävande patient

PATIENTTYP

Patient som kräver blodtransfusion under transport

MED. KOMPETENS

Avsändande läkares bedömning.

ANSVAR

Läkare ansvarar för ordination – blodtyp, mängd och transfusionshastighet. Om okorstestat universalblod/ blodgruppslikt blod skall ges ansvarar läkare för att rätt blod medföljer i ambulansen.

Avsändande avdelning svarar för BAS-test, blodgruppering samt att rätt blod, blodaggregat, förvaring/ kylväska medföljer. Dessutom ansvarar de för att aktuella dokument inför transfusion överlämnas

Sjuksköterska i ambulans svarar för ID-kontroll före transfusion – patient ID mot blodenhetens följsedel, att påse och följsedel hör ihop (tappningsnummer) och att BAS-test godkänd (annars se läkare) Skall utföras före avfärd och för varje blodkomponent som kommer att ges under transporten.

ÖVERVAKNINGSNIVÅ

Vitalparametrar minst var 15:e minut

Övertransfusion – auskultera lungbaserna på tecken vänster-svikt. Stoppa infusion om nytillkomna bilat auskultationsfynd

Undertransfusion/hypovolemi – öka transfusionstakten, kontakta avsändande läkare

Transfusionsreaktioner – allergiska, urtikaria, klåda. Frossa

VÅRDBEHOV

Pat med transfusion under ambulanstransport skall alltid ha oxygentillförsel

BEHANDLINGSMÅL

Ordineras av avsändande läkare

Annars syst BT > 90 mmHg, SaO2 > 94%

PROBLEM

Enheten läcker, grumlig, annan missfärgning – blodet får ej ges under transport och kasseras efter framkomst. Mottagande enhet rapporterar till blodcentral

Oklarheter om att rätt blodkomponent finns i bilen trots kontroller – blodet får under inga omständigheter ges!

Hypotermi – blodet kan värmas genom att slangen läggs i en plastflaska med 37 gradigt/hudvarmt vatten vid snabb transfusionstakt.

Allergiska reaktioner , urtikaria, svullnad läppar ansikte, andnöd/astma, oklar känsla av obehag – avbryt transfusion. Byt påse, aggregat och kontakta läkare innan ny enhet ges. För ev behandling, se kap. 2.1 Allergi/Anafylaktisk reaktion.

EXTRA UTRUSTNING

Övertryckspåsar måste finnas i ambulansen. Varmvattenflaska se hypotermi ovan.

DOKUMENTATION

Blodenhetens nummer noteras i ambulansjournalen. Liksom att transfusionen getts utan anmärkning.

ÖVRIGT

För utförliga rekommendationer angående transfusioner på sjukhus se SOSFS 2006:1.