12.43. Terbutalin

R03CC03

PREPARATNAMN

Ex Bricanyl

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

0,5 mg/ml, i ampull 1ml

TERAPEUTISK EFFEKT

β 2 -receptorstimulerare

• bronkdilatation

• uterusrelaxation

INDIKATIONER

Bronkkonstriktion om patient ej orkar inhalera (Ssk)

Prematurt värkarbete (SskT)

ADMINISTRATIONSSÄTT

S.c. eller enligt ordination

DOSERING

Astma/KOL : 1 ml (= 0,5 mg) s.c

Prematurt värkarbete : 0,3-0,5 ml (SskT, ordineras av obstetriker, så även administrationssätt)

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot terbutalin

FÖRSIKTIGET

Svår hjärt-kärlsjukdom

Okontrollerad hypertyreos

Hypokalemi

BIVERKNINGAR

Huvudvärk

Takykardi

Tremor, kramp i händer och fötter

Rastlöshet

Klåda, hudutslag

Vid prematurt värkarbete dessutom:

Hyperglykemi / hypokalemi

Lungödem

INTERAKTIONER

β-receptorblockerare kan helt eller delvis upphäva effekten av β-receptorstimulerare

ÖVERDOSERING

Symtom

Huvudvärk, illamående, kräkning

Irritabilitet, upprymdhet, somnolens

Motorisk oro, tremor

Takykardi, arytmier

Behandling

Symtomatisk behandling på sjukhus

För ytterligare information om preparatet, se FASS