12.42. Tenecteplas

B01AD11

PREPARATNAMN

Ex Metalyse

BEREDNINGSFORM

Inj.substans

STYRKA

10 000 enheter (50 mg) tenecteplas pulver + förfylld spruta med 10 ml vatten

Lösningsmedlet sätts till pulvret, ger inj.slösning (1000 E/ml)

TERAPEUTISK EFFEKT

Fibrinolytisk effekt genom aktivering av plasminogen till plasmin

INDIKATIONER

Trombolytisk terapi vid akut hjärtinfarkt (SskT)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v. inj. under ca 10 sekunder

DOSERING

Administrering av tenecteplas föregås av fyra tabl.tabl. acetylsalicylsyra 75 mg samt i.v inj 4 ml heparin 1000 E/ml i.v (= 4000 E)

Tenecteplas i.v bolusdos enligt följande: se checklista prehospital trombolys (kap. 3.6)

Spola minst 10 ml NaCl i infartskanylen före och efter inj tenecteplas om andra läkemedel ges

< 60 kg

6 ml

≥ 60 - ≤ 70 kg

7 ml

≥ 70 - ≤ 80 kg

8 ml

≥ 80 - ≤ 90 kg

9 ml

≥ 90 kg

10 ml

KONTRAINDIKATIONER

Se checklista prehospital trombolys, kap. 3.6

FÖRSIKTIGET

Noggrann övervakning av punktionsställen

BIVERKNINGAR

Kontakta ALLTID ORDINERANDE LÄKARE vid biverkan!

Blödning från punktionsställen

Inre blödningar – mag-tarm, cerebrala

Kardiovaskulära:

Hypotension, förändrad puls och hjärtrytm, angina pectoris

Ischemi, hjärtsvikt, reinfarkt, kardiogen chock, lungödem

Hjärtstillestånd, hjärttamponad, myocardruptur, ventrombos

Lungemboli

Anafylaktisk reaktion: utslag, urtikaria, larynxödem

VID MISSTANKE OM ALLVARLIG BLÖDNING

Ge ej fortsatt trombolytisk behandling

Infusion Ringer-acetat

INTERAKTIONER

Inga kända

Anvisning för användning och hantering

Tenecteplas (Metalyse) inj.vätska bereds genom att tillsätta hela volymen vatten för inj.vätskor i den förfyllda sprutan i inj.flaskan, som innehåller pulvret

För ytterligare information om preparatet, se FASS