12.37. Prasugrel

PREPARATNAMN

Ex Efient

BEREDNINGSFORM

Tabl.

STYRKA

10 mg

TERAPEUTISK EFFEKT

Hämmar trombocytaggregation.

INDIKATIONER

Akut PCI (TSsk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Per os

DOSERING

Enl. läkares ordination, vanligen 6 tabl.

KONTRAINDIKATIONER

Tidigare stroke/TIA

Allergi mot läkemedlet

Allvarlig pågående blödning/intrakraniell blödning

Gravt nedsatt leverfunktion

FÖRSIKTIGET

Vikt ≤60 kg, ålder ≥75 år eller annan anledning till ökad blödningsrisk

Annan pågående AK-behandling (ex warfarin, klopidogrel eller NOAK)

Tidigare GI-blödning

Trauma, större kirurgiskt ingrepp i närtid

GRAVIDITET

Informera ordinerade läkare om graviditet föreligger hos patient

BIVERKNINGAR

Blödningar

INTERAKTIONER

Samtidig administrering av Efient och NSAID-preparat för kroniskt bruk ska ske med försiktighet.

Samtidig administrering av warfarin (eller andra kumarinderivat) och klopidogrel tillsammans med prasugrel ske med försiktighet.

ÖVERDOSERING

Kan leda till blödningskomplikationer, ingen känd antidot

För ytterligare information om preparatet, se FASS