12.35. Oxytocin

H01BB02

PREPARATNAMN

Ex: Oxytocin, Syntocinon

BEREDNINGSFORM

Inj. vätska

STYRKA

8,3 µg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Påskyndar postpartum tillbakabildning av uterus samt stryper blodflödet och påskyndar den normala placentaavlossningen.

INDIKATIONER

Postpartum blödning (ssk)

Profylax inför post partum blödning (ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v. /i.m inj

DOSERING

1 ml långsamt i.v alt.i.m. efter barnets/barnens födelse

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot oxytocin

FÖRSIKTIGET

OBS! tvillinggraviditet

Nedsatt lever-/njurfunktion kräver ev dosreduktion

Tidigare uteruskirurgi ex sectio

Känt förlängt QT-intervall

BIVERKNINGAR

Tachy-/bradykardi

Huvudvärk, illamående

INTERAKTIONER

Läkemedel som förlänger QT-intervall

ÖVERDOSERING

Symtom

Antidiuretiskeffekt –risk för vattenintox (hyponatremi,hjärnödem)

Kärlspasm, hypertension

Behandling

Symtomatisk

För ytterligare information om preparatet, se FASS