12.28. Metoxifluran

N02BG09

PREPARATNAMN

Metoxifluran

BEREDNINGSFORM

Inhalationsgas i vätskeform

STYRKA

Metoxifluran 99,9%, Butylhydroxitoulen (E321) 0,01%

TERAPEUTISK EFFEKT

Ger smärtlindring efter 6-10 inandningar. Duration 25-30 minuter, intermittent inhalation betydligt längre.

INDIKATIONER

Akut smärtlindring vid måttlig till svår smärta vid trauma och associerad smärta hos vuxna patienter som är vid medvetande. Muskel- leder- och skelettskador. Brännskador. Andra smärttillstånd till exempel procedussmärtlindring vid reponering eller stensmärta.

ADMINISTRATIONSSÄTT

Endast via specialanpassade Penthrox Inhalatorn.

DOSERING

Engångsdos om 3 ml får upprepas efter 45 minuter.

Vätskan hälls i inhalatorns baksida, med lätt rotation, så filtret blir genomfuktat.

Självadministreras av patient, tills önskad effekt uppnås, därefter vid behov för att bibehålla smärtlindring.

Smärtlindrande efter 6-10 lugna andetag.

KONTRAINDIKATIONER

Malign Hypertermi

Överkänslighet mot metoxifluran, flourerande anestetika eller hjälpämnet.

Medvetandesänkning, inklusive huvudskada, droger eller alkohol.

Patienter under 18 år

Andningsdepression

Gravida

Kliniskt betydelsefull nedsatt njurfunktion

Kardiovaskulär instabilitet

Om tidigare visat tecken på leverskada efter användning av metoxifluran eller andra halogenerade anestesimedel med kolväten.

FÖRSIKTIGET

Större ansiktsskada.

BIVERKNINGAR

Yrsel

Upprymdhet, dåsighet, onykterhetskänsla

Illamående, muntorrhet

Hosta

Amnesi, Dysartri, huvudvärk, somnolens.

Hypotoni

INTERAKTIONER

Inga rapporterade vid användning av smärtlindrande dosen 3-6 ml.

ÖVERDOSERING

Höga doser orsakar dosrelaterad nefrotoxicitet. Njursvikt med stora urinmängder timmar eller dagar efter administrering av höga smärtlindrande eller anestetiska doser av Metoxifluran (3-6 ml klassas inte som höga doser).

Symtom

Sömninghet, blekhet, muskelavslappning

Behandling

Avbryt tillförseln av Metotoxifluran och ge patienten ren syrgas.

ÖVRIGT

Vårdpersonal bör inte utsätta sig för mer än max 6 ml Metoxifluran/dygn i slutna utrymmen.

För ytterligare information om preparatet, se FASS