12.26. LyoPlas

PREPARATNAMN

LyoPlas N - w (Bag Set)

Blodprodukt, ej generell ordination, kräver telefonordination/ordination av läkare

BEREDNINGSFORM

Infusion. Sterilt vatten 200ml för spädning, samt frystorkad plasma.

STYRKA

200 ml färdigspädd Plasmalösning/förpackning

TERAPEUTISK EFFEKT

Volymexpanderande

INDIKATIONER

Misstanke om/fynd av massiv pågående blödning med cirkulationspåverkan, hos traumapatient.

ADMINISTRATIONSSÄTT

Infusion efter beredning, var god se nedan.

Förberedelser för transfusion:
1.
Stäng klämman på överföringsslangen. Anslut överföringsslangen via Luer-låsanslutning till påsen med vatten.

2. Ta bort skyddslocket från flaskan med frystorkad plasma. Desinficera flaskans topp. Skjut spetsen på överföringsslangen genom mitten av gummiproppen.

3. Öppna klämman och låt vattnet rinna från påsen till glasflaskan. Stäng klämman. Tryck inte på påsen eftersom detta blockerar luftfiltret.

4. Snurra försiktigt flaskan för att lösa upp den frystorkade plasman. Skaka inte. Undvik skumning. Plasman är redo att användas när alla fasta partiklar är upplösta.


Det finns två alternativ för transfusion:
1 . Administrering direkt från flaska med färdigspädd plasma. Aggregat med luftfilter är då nödvändigt.

2. Överför plasma från flaskan till påsen genom att hänga upp påsen och öppna klämman. Evakuera luften från påsen, detta är viktigt innan transfusion sker. Tryck försiktigt på plasmapåsen så att luften ovanför plasma förflyttas ut via överföringsslangen. Stäng sedan klämman. Luftventil krävs inte på aggregatet om transfusion görs från påsen. Kontrollera streckkodsnumren för att säkerställa korrekt identifiering, sedan kan överföringssatsen kopplas bort från påsen.

Hållbarhet: 15 månader vid rumstemperatur, se datummärkning. Administreras senast 6 timmar efter att lösningen preparerats.

DOSERING

Vuxna: Hela den beredda mängden (200 ml) kan ges.

Barn: Hela den beredda mängden (200 ml) kan ges.

KONTRAINDIKATIONER

Känd överkänslighet mot plasma, hypervolemi, hyperhydering, lungödem, bevisad avsaknad av IgA, kardiell dekompensation