12.20. Ipratropiumbromid

R03BB01

PREPARATNAMN

Ex Atrovent

BEREDNINGSFORM

Lösning för nebulisator, (blandbar med salbutamol )

STYRKA

0,25 mg/ml, i endosbehållare 2 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Dilaterar bronker (antikolinergikum)

INDIKATIONER

Bronkkonstriktion vid astma och KOL

ADMINISTRATIONSSÄTT

Inh. via nebulisatormask. Denna måste tätas så att ögonen skyddas

Vid misstanke om droppsmitta:
Ge om möjligt inhalation i hemmet före inlastning i ambulans. Vid inhalation i ambulans, slå på aktivt utsug i vårdarutrymmet.

DOSERING

Vuxna: Inhal ipratropiumbromid ( Atrovent ) 0,25 mg/ml, 2 ml (= 0,5 mg) via nebulisator

Kan upprepas 2 ggr med 10-20 minuters mellanrum

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot atropinliknande substanser

BIVERKNINGAR

Muntorrhet

Hosta

Huvudvärk

För ytterligare information om preparatet, se FASS