12.13. Furosemid

C03CA01

PREPARATNAMN

ex Furix, Impugan, Lasix

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

10 mg/ml, i ampull 4 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Kraftig diuretisk effekt efter cirka 10 minuter med svag, blodtryckssänkande effekt

INDIKATIONER

Lungödem (Ssk)

Grav, akut hjärtsvikt (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Långsam i.v. inj.

DOSERING

Vuxna:

2 ml (= 20 mg) i.v, kan upprepas till högst 8 ml (Ssk)

KONTRAINDIKATIONER

Hypotension (systoliskt blodtryck < 90 mmHg)

Hypovolemi

Leverkoma

Hypokalemi

FÖRSIKTIGET

Cirkulationssvikt

Graviditet

Prostataförstoring (tömningshinder)

BIVERKNINGAR

Hypovolemi

Illamående, kräkning

Urinretention

INTERAKTIONER

NSAID-preparat , ACE-hämmare kan minska den diuretiska effekten av furosemid

ÖVERDOSERING

Symtom

Polyuri, törst och dehydrering

Hypovolemi, blodtrycksfall. Takykardi, arytmier

Förvirring, yrsel, ev koma. Muskulär svaghet, parestesier

Behandling

Rehydrering, i första hand med infusion Ringer-acetat

För ytterligare information om preparatet, se FASS