11.9. Smittskydd – infektionssjukdomar

Infektion

Inkubationsperiod

Överföringssätt

Smittsamhetsperiod

Allmänna skyddsrek.

Kommentarer

Rengöring

AIDS/HIV

Alla med känt i.v missbruk handhas som blodsmitta

Kan ta år

Seropositiv inom 6 mån

Sexuellt

Stick med blod eller kroppsvätska

Okänd

Vanlig skyddsnivå blodsmitta (1)

Golv- Virkon1%

Övrigt – Virkon/Ytdesinf Plus

Gul tvättsäck/ Avfall Smittfarligt

Bältros

(Herpes Zoster)

6-8 veckor

Långvarig hudkontakt

Så länge blåsorna finns kvar

Basala hygienrutiner

Risk för personal som ej haft vattkoppor

Ytdesinfektion Plus

Calicivirus

Högst 2 dygn

Direkt eller indirekt kontakt med smittade personer (även kräkningar kan smitta)

Smittade personer kan vanligen sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter symtomfrihet

Basala hygienrutiner

Golv-Virkon1%

Övrigt-Virkon/Ytdesinf Plus

Campylobakter

Inom 2 dygn

Via födointag Avföringen smittar

Basala hygienrutiner

Ytdesinfektion Plus

Clostridium difficile

2-3 dygn

Fekal-oral/kontaktsmitta

Vid förekomst av diarré

Basala hygienrutiner

Oanvänt material för engångsbruk kasseras. Oanvänd tvätt skickas till tvätt.

Smitta kan ske via förorenade händer, kläder, föremål och utrustning

Klorhaltiga preparat

Difteri

2-5 dagar

Direktkontakt

2-3 veckor eller så länge organismen kvar

Basala hygienrutiner

3-M filtermask

Profylax om givit mun- till munandning?

Ytdesinfektion Plus

Ebola

Upp till 3 veckor

Kroppsvätskor

Speciell smittskydds-klädsel

Om misstanke finns ta fram rutinen Ebola – ambulanssjukvården RG Dokument id: 09-117813

Se rutinen Ebola ambulanssjukvården RG Dokument id

09-117813

Epiglottit, bakteriell pneumoni

2-4 dagar

Via andnings-vägarna (2)

Så länge organismen kvar

Basala hygienrutiner

Ytdesinfektion Plus

Influensa (5)

Vanligen 1-5 dagar

Andningsvägar – aerosol och droppar Kontaktsmitta

Ögon tårvätska

7 dagar efter symtom debut (om ej rethosta)

Basala hygienrutiner

Vätskeresistent munskydd RII och visir

Vaccination ger ej 100 % skydd.

Symtomatisk pat. hostar i

pappersnäsduk alt bära vätskeresistent munskydd RII

Golv-Virkon1%

Övrigt – Ytdesinfektion Plus

Kikhosta

7-10 dagar

Andningsvägar och via händer

Upp till 3 veckor efter symtomdebut.

Låg smittsamhet efter kikningsdebut

Basala hygienrutiner

Pat bör hosta i handduk Mycket allvarlig infektion på spädbarn

Ytdesinfektion Plus

Kolera

Vanligen 2-3 dagar

Infekterat vatten och skaldjur

Till diarréerna slutar

Basala hygienrutiner rock om diarréerna är rikliga

Handha som vanlig diarrésmitta

Ytdesinfektion Plus

Meningit –nackstel pat. Misstanke om meningit

1-7 dagar

Via andningsvägarna

Till 48 tim. efter effektiv behandling

Basala hygienrutiner

Ytdesinfektion Plus

MERS-CoV

Coronavirus, SARS

2-14 dagar

Genom dropp-/aerosolsmitta från

host-/nysningar, kontaktsmitta, smittförande sekret, indirekt via kontaktsmitta,förorenade ytor, föremål/utrustning.

Om symtomfri, 7 dagar efter symtomdebut. Smittsamheten korrelerar med graden av symptom. En infekterad

person anses vara mest smittsam vid symptomdebut.

Långärmad engångsskyddsrock (förstärkt front/ ärm). Andningsskydd (FFP2, FFP3) med visir alt. skyddsmask vid aerosolgenererande procedurer. Annars munskydd (RII) och visir alt. skyddsmask.

Stäng luckan mellan förarhytt och vårdutrymme.

Pat. uppmanas att täcka mun och näsa med näsduk vid hosta och nysning. Kastas i plast-/kräkpåse

Virkon, städning sker iklädd ny skyddsutrustning med ventilation påslagen.

MRSA

(multiresistenta stafylokocker) (5)

Tidigare MRSA- positiv

Oklar sårinfektion

Inte aktuellt

Direktkontakt

Så länge organismen kvar

Basala hygienrutiner

Plastförkläde med lång ärm

Innan transport sprit-tvätta pat. Händer. Om möjligt rena sjukhuskläder Barriärvård på mottagande enhet. Förvarna

Golv-Virkon1%

Övrigt Vikon/Ytdesinfektion Plus

Mässling

(Morbilli)

10-12 dygn men kan vara 7-21 dygn

Luftburen

4 dagar före till ca 4 dagar efter exantemdebut

Basala hygienrutiner

Andningsskydd FFP3 och visir

Endast personal med immunitet kan handlägga patienter med misstänkt eller säkerställd mässling

Ytdesinfektion Plus

Luckan mellan förarhytt och patientutrymme ska vara stängd. Ambulansen städas och sedan stå oanvänd i 2 timmar till ny patient.

Pneumocystis

Egeninfektion på pat med nedsatt infektionsförsvar

Okänd

Ingen smittrisk för vårdaren

Basala hygienrutiner

Pat är infektionskänslig – vårdaren får inte vara infekterad. Noga med handtvätt på vårdaren

Ytdesinfektion Plus

Röda Hund

(Rubella)

14-23 dagar

Andningsvägar

7 dagar före utslag till 4 dagar efter

Basala hygienrutiner

Bör ej vårdas av gravid personal (3)

Ytdesinfektion Plus

TBC , på hostande asylsökande bör tb misstänkas på vida grunder (5)

4-12 veckor

Andningsvägar

Så länge organismen kvar. Pat som inte hostar eller behandlas med oxygen/inhalation låg smittsamhet

Basala hygienrutiner

Andningsskydd FFP3 (4)

Vårdare med intakt immunförsvar kräver minst 1 timme i vårdarhytt tillsammans med hostande patient för att smittrisk ska finnas (utan munskydd)

Pat med misstanke om aktiv smitta bär andningsskydd utan ventil

Golv-Virkon1%

Övrigt-Virkon/Ytdesinf Plus

Gul tvättsäck

Avfall- Smittfarligt

Vattkoppor (Varicelle)

2-7 dagar.

Vanligen inom 48 tim.

Aerosolspridning. Direktkontakt koppa

5 dagar före utslag till 5 dagar efter.

Farlig för pat. med nedsatt immunförsvar

Basala hygienrutiner

Andningsskydd FFP3 (3)

Kontakta AM innan ni kör in pat. – särskilt rum!

Ytdesinfektion Plus


(1) För utförligt se modifierad tabell skyddsnivå blodsmitta

(2) För all droppspridning rekommenderas munskydd om avståndet till smittad understiger 1 meter dvs i sjukhytten

(3) Gäller personal som inte är immuna/haft sjukdomen. Mässling eller vattkoppor bör vårdas av personal som haft sjukdomen

(4) Vid intubation/avancerad luftvägsvård komplettera med visir och skyddsrock

(5) kan kräva särskilt rum på AM liksom misstanke om ”vinterkräksjuka”

Direkt transport till infektionsklinik: Grundregeln är att alla patienter går till AM (ej nödvändigtvis Gävle)

Undantag vissa epidemiska sjukdomar som SARS, fågelinfluensa, misstanke om blödarfeber (den senare specialtransport-högsmittskydd), mässling, vattkoppor

Pat får aldrig föras direkt till infektionsklinik utan kontakt bakjouren infektionskliniken (nås via avd 120)