11.7. Farligt gods

Fordon som transporterar större mängd farligt gods skall vara försedda med minst 2 rektangulära orange skyltar med svart bård.

Det förekommer lastbilar där bil och släp är uppdelade i sektioner och innehåller flera ämnen.

Om fordon är uppmärkt med en orange skylt utan nummer är det en styckegodstransport (flera ämnen i mindre mängd).

De översta siffrorna på skylten är ett farlighetsnummer bestående av 2 eller tre siffror och under detta ett UN-nummer. Siffrorna anger följande risker:

  1. Explosivt
  2. Gas kan utvecklas genom tryck eller kemisk reaktion
  3. Brandfarlig vätska (ånga) och gas
  4. Brandfarligt fast ämne eller självantändande fast ämne
  5. Oxiderande (brandunderstödjande) verkan
  6. Risk för förgiftning eller infektion
  7. Risk för radioaktivitet
  8. Risk för frätskador
  9. Risk för spontan, häftig reaktion

X före farlighetsnumret innebär att ämnet reagerar med vatten så att fara uppstår.

En fördubbling av siffra innebär förstärkt risk.

Om risken kan anges med en siffra kompletteras andra siffran med en nolla.Viktigt – Egen säkerhet i första hand!

Rapportera snabbt bakåt vad som observerats. Avvakta samverkan med räddningstjänst.