11.5. Stick- och skär

Styrande dokument

Stick- och skärskador samt blodstänk. Åtgärder och handlingsprogram dokument id:
09-178760

Stick- och skärskador, Handläggning av räddningstjänstpersonal. VO Ambulans dokument id: 09-167037


Allmänt

Vid tillbud

Kontakta närmast chef Eller infektionsmottagning/infektionsjour (Ev profylax mot HIV skall vara inledd inom 2 timmar, mot Hepatit-B inom 24 timmar) Skriv arbetsskadeanmälan!

Provtagning

  1. ”Noll prov” (rör utan tillsats, röd propp) tas på den smittutsatta och skickas till kliniskt mikrobiologiskt laboratorium för infrysning
  2. Ta prov på smittkällan (rör utan tillsats, röd eller gul propp) för hepatit B och hepatit C samt HIV (patientens tillstånd krävs för HIV-test) med akutsvar. Fråga om samtycke till Biobank. Om färska provsvar finns använd dem istället för ny provtagning

Vg se regionsövergripande rutinen vid inträffad händelse

Ambulansverksamheten skall vara behjälplig om medarbetare inom räddningstjänsten har utsatts för stick- och skärskada enligt rutin ovan