11.26. Morfin

N02AA01

PREPARATNAMN

Morfin

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska 10 mg/ml, i ampull 1 ml

STYRKA

1 mg/ml (1 ampull spädes med 9 ml NaCl = 1mg/ml)

TERAPEUTISK EFFEKT

Kraftig analgetisk effekt inom 10 minuter,

max. effekt efter 20-30 min, duration 4-5 tim

Lätt ångestdämpande

INDIKATIONER

Svår smärta(Ssk)

(Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Långsam i.v. inj.

DOSERING

Individuellt utifrån kroppsvikt, ålder, smärtans svårighetsgrad

Vuxna:

2,5 ml i.v i upprepade doser var 5:e min till önskad effekt, max 20 ml spädd lösning ( ssk )

Barn:

Totaldos 0,1 mg/kg, uppdelas i små doser i.v > 10 kg (Ssk) se dostabell kap. 107.4

KONTRAINDIKATIONER

Andningsdepression

Symtomgivande hypotension systoliskt BT < 90 mmHg

Orostillstånd under alkohol - eller sömnmedelspåverkan

FÖRSIKTIGET

Misstänkt hypovolemi

Odiagnostiserade buksmärtor

Thoraxskador

Bronkialastma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Skallskada med intrakraniell tryckstegring (RLS 2-8)

Äldre patienter (> 75 år)

Narkomani

Omedelbart förestående förlossning

BIVERKNINGAR

Andningsdepression

Bradykardi

Blodtrycksfall

Bronkkonstriktion

Illamående , kräkningar , yrsel , klåda

INTERAKTIONER

Effekten förstärks av andra läkemedel med sederande effekt samt esketamin ( Ketanest )

ÖVERDOSERING

Symtom

Sänkt medvetandegrad, omtöckning, excitation

Uttalad andningsdepression, mios, muntorrhet, blek, fuktig hud

Antidot se naloxon, kap. 11.27

För ytterligare information om preparatet, se FASS