11.13. Esketamin

N01AX14

PREPARATNAMN

Ex Ketanest

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

5 mg/ml i ampull 5 ml, enbart för i.v inj (Ssk)

25 mg/ml i ampull 2 ml, i.n alt i.m (Ssk)

TERAPEUTISK EFFEKT

Analgesi, anestesi

Muskeltonus normal eller något ökad

Farynx-/larynxreflexerna påverkas vanligen inte

Kardiovaskulärt/respiratoriskt stimulerande

Bronkdilaterande

INDIKATIONER

Procedursmärta/svår smärta där opioider är olämpligt/kontraindicerat (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v. inj. (5 mg/ml)

In., i.m.(25 mg/ml)

DOSERING

Inj. i.v. 5 mg/ml, 0,2 mg/kg. Kan upprepas en gång med halv dos efter 10 minuter

Vikt kg

Dos ml

5

0,2

10

0,4

15

0,6

20

0,8

25

1,0

30

1,2

35

1,4

40

1,6

45

1,8

50

2,0

60

2,4

70

2,8

80

3,2

90

3,6

100

4,0


Inj. i.n./i.m. 25 mg/ml, 0,5 mg/kg. Kan upprepas en gång efter 10 minuter
OBS! Dead space i MAD tratt ej inräknad (0,1 ml).
Max 1 ml per dos vid administrering i.m.

Vikt kg

Dos ml i.n.

Dos ml inj. i.m.

5

0,1

0,1

10

0,2

0,2

15

0,3

0,3

20

0,4

0,4

25

0,5

0,5

30

0,6

0,6

35

0,7

0,7

40

0,8

0,8

45

0,9

0,9

50

1,0

1,0

60

1,2

1,0

70

1,4

1,0

80

1,6

1,0

90

1,8

1,0

100

2,0

1,0

KONTRAINDIKATIONER

Kraftigt förhöjt blodtryck

Eklampsi

FÖRSIKTIGET

Kardiell inkompensation

Obehandlad hypertoni

Psykiatrisk anamnes

Skador/sjukdomar i CNS

Alkoholintoxikation

BIVERKNINGAR

Takykardi

Blodtryckshöjning

Hallucinatoriska upplevelser, minskad frekvens jämfört ketamin

INTERAKTIONER

Bensodiazepiner, barbiturater, opioider förlänger effekt av esketamin

För ytterligare information om preparatet, se FASS