11.12. Esketamin

N01AX14

PREPARATNAMN

Ex Ketanest

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

5 mg/ml i ampull 5 ml, enbart för i.v inj (Ssk)

25 mg/ml i ampull 2 ml, i.n alt i.m (Ssk)

TERAPEUTISK EFFEKT

Analgesi,

anestesi

Muskeltonus normal eller något ökad

Farynx-/larynxreflexerna påverkas vanligen inte

Kardiovaskulärt/respiratoriskt stimulerande

Bronkdilaterande

INDIKATIONER

Procedursmärta/svår smärta där opioider är olämpligt/kontraindicerat (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.v. inj. (5 mg/ml)

In., i.m.(25 mg/ml)

DOSERING

0,2 mg/kg – esketamin (Ketanest) 5 mg/ml i.v
Kan upprepas en gång med halv dos efter 10 minuter

Vikt kg

Dos ml

10

0,4

15

0,6

20

0,8

25

1,0

30

1,2

35

1,4

40

1,6

45

1,8

50

2,0

55

2,2

60

2,4

70

2,8

80

3,2

90

3,6

100

4,0


0,5 mg/kg – esketamin (Ketanest) 25 mg/ml i.n alt i.m inj
Kan upprepas en gång efter 10 minuter
OBS! Dead space i MAD tratt ej inräknad (0,1 ml)

Vikt kg

Dos ml – i.n.

Dos ml – im. inj

10

0,2

0,2

15

0,3

0,3

20

0,4

0,4

25

0,5

0,5

30

0,6

0,6

35

0,7

0,7

40

0,8

0,8

45

0,9

0,9

50

1,0

1,0

55

1,1

1,0

60

1,2

1,0

70

1,4

1,0

80

1,6

1,0

90

1,8

1,0

100

2,0

1,0

KONTRAINDIKATIONER

Kraftigt förhöjt blodtryck

Eklampsi

FÖRSIKTIGET

Kardiell inkompensation

Obehandlad hypertoni

Psykiatrisk anamnes

Skador/sjukdomar i CNS

Alkoholintoxikation

BIVERKNINGAR

Takykardi

Blodtryckshöjning

Hallucinatoriska upplevelser, minskad frekvens jämfört ketamin

INTERAKTIONER

Bensodiazepiner, barbiturater, opioider förlänger effekt av esketamin

För ytterligare information om preparatet, se FASS